ספרי על דברים לב לח

אשר חלב זבחימו יאכלו - שיהו נותנים להם אפסניות ועושים להם דונאטובי, ומעלים להם קלניא.

יקומו ויעזרכם - יקומו ויעזרו אתכם אין כתיב כאן, אלא יקומו ויעזרכם. ר' נחמיה אומר: טיטוס בן אשתו של אספסיינוס נכנס לבית הקדשים, וגידר את הפרוכת בסייף ואמר: אם אלוה הוא יבוא וימחה:

אשר חלב זבחימו יאכלו - אמר הללו משה היטעם, ואמר להם בנו לכם מזבח והעלו עליו עולות ונסכו עליו נסכים, כענין שנאמר במדבר כח את הכבש האחד תעשה בבוקר.

יקומו ויעזרכם יהי עליכם סתרה - על הכל הוא מוחל; על חלול השם פורע מיד.