ספרי על במדבר טו לד


נז. ויניחו אותו במשמר מלמד שכל חיבני (כריתות) [מיתות] נחבשים.

כי לא פורש מה יעשה לו . והלא כבר נאמר מחלליה מות יומת, ומה תלמוד לומר כי לא פורש. אלא שלא היה יודע באיזה מיתה יומת עד שנאמר לו מפי הקודש.


ראו גם: התורה והמצוה על במדבר טו לד - פירוש מלבי"ם על הספרי.קיצור דרך: mdrjhlka-bm-15-34