ספרי על במדבר ז ב


קמז. ויקריבו נשיאי ישראל שומע אני שהיו הדיוטות ונתמנו תלמוד לומר ראשי בית אבותם. ולא ראשי בית אבותם לבד אלא אף נשיאי שבטים, נשיאים בני נשיאים הם (נשיאי המטות) [העומדים על הפקודים] הם שהיו ממונים עליהם במצרים, שנאמר ויכו שוטרי בני ישראל.


ראו גם: התורה והמצוה על במדבר ז ב - פירוש מלבי"ם על הספרי.קיצור דרך: mdrjhlka-bm-07-02