ספורנו/במדבר/יז

בעריכה

"ואת האש זרה הלאה" לא אל שפך הדשן מפני שהיתה קטרת זרה: " כי קדשו" ואין ראוי להניחם בבזיון:


געריכה

"כי הקריבום לפני ה' ויקדשו" שהקדישום להיות כלי שרת גם בשאר עבודות מלבד עבודתם הפסולה ובזה הם ראויות לעשות צפוי בקדש:


ועריכה

"אתם המתם" שאמרתם להם שינסו בקטרת שאין ראוי שיקטירנה אלא המקריב עולת התמיד והיה לכם לנסות בזבחים הראוים לכהנים רבים יחד:


יגעריכה

"ויעמוד בין המתים ובין החיים" אחר שכבר התיצב שם והתעכב להגין על החולים שלא ימותו על הפך הבדלו מתוך העדה: " ותעצר המגפה" שלא חלה עוד שום אחד מהם בחולי מגפה:


טועריכה

"והמגפה נעצרה" שנרפאו החולים במגפה:


כדעריכה

"ויראו ויקחו איש מטהו" לכוין סימנם בבתיהם שמא הוחלף:


כהעריכה

"ותכל תלונותם" וזאת המשמרת והאות תכלה את תלונותם שלא יוסיפו להתלונן: