ב עריכה

"ואת האש זרה הלאה" לא אל שפך הדשן מפני שהיתה קטרת זרה: " כי קדשו" ואין ראוי להניחם בבזיון:


ג עריכה

"כי הקריבום לפני ה' ויקדשו" שהקדישום להיות כלי שרת גם בשאר עבודות מלבד עבודתם הפסולה ובזה הם ראויות לעשות צפוי בקדש:


ו עריכה

"אתם המתם" שאמרתם להם שינסו בקטרת שאין ראוי שיקטירנה אלא המקריב עולת התמיד והיה לכם לנסות בזבחים הראוים לכהנים רבים יחד:


יג עריכה

"ויעמוד בין המתים ובין החיים" אחר שכבר התיצב שם והתעכב להגין על החולים שלא ימותו על הפך הבדלו מתוך העדה: " ותעצר המגפה" שלא חלה עוד שום אחד מהם בחולי מגפה:


טו עריכה

"והמגפה נעצרה" שנרפאו החולים במגפה:


כד עריכה

"ויראו ויקחו איש מטהו" לכוין סימנם בבתיהם שמא הוחלף:


כה עריכה

"ותכל תלונותם" וזאת המשמרת והאות תכלה את תלונותם שלא יוסיפו להתלונן: