פירוש ספורנו
לרבי עובדיה ספורנו

בראשיתשמותויקראבמדברדברים