נפש דוד (רד"ל)/ספר דברים

פרשת האזינו עריכה

דף רצז עמוד א עריכה

וקרינן לה קדשים וכדין קרינן לי':    כצ"ל.

דכתיב אתי מלבנון כו':    זה בית המקדש שמלבין עוונותיהם של ישראל והוא קה"ק.

הא כתיב הבו גודל כו':    וסבר ר' שמעון דאלהינו הוא פירושא דשם ה' דלעיל. והיינו ה' אלהים אימא. ולר"א מהבו גודל ואילך לספירות הבנין.

אר"י שם ה' ממש:    שהוא בת"ת כלל כל ימי הבנין והיינו כדמסיים אח"כ לכל אשר יקראוהו באמת בחותמא דגושפנקא.

ולא אתייהב לך רשותא:    דאחר מיתה אי אפשר לגלות כי אם ברשות כדאיתא בתיקונין ורשותא אתייהב לאליהו וכל מתיבתין.