נחמיאש על משלי ה ח

<< | נחמיאש על משליפרק ה' • פסוק ח' | >>
א • ב • ג • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


הרחק מעליה דרכיך ואל תקרב אל פתח ביתה — בפרק ראשון מעבודה זרה: הרחק מעליה דרכך – זו המינות, ואל תקרב אל פתח ביתה – זו פתח עבודה זרה. וכמה? אמר רב חסדא: ד׳ אמות.

ובאבות דר׳ נתן פרק ב׳: מנין שעשו הכתובים סייג לדבריהם? שנאמר: הרחק מעליה דרכך וגו׳ אל תחמוד יופיה בלבבך. אמר לו: לא תלך בשוק הזה ולא תכנס בבית זה ואשה זונה בתוכה והיא מפתה את הבריות בתארה. אמר לו: בטוח אני אף על פי שאני הולך, איני מסתכל בה ולא מתחמד יופיה. אמר לו: אף על פי כן לא תלך.

דבר אחר: הרחק מעליה דרכך – ר׳ יהושע בן קרחה אומר: אין זו אלא דרך מינות. הרי שאמר לאדם: שלא תלך אצל המינים ולא תאזין לדבריהם, שלא תכשל במעשיהם, אמר לו: אף על פי כן לא תלך, ע״כ: