משנה תרומות י ג

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר זרעים · מסכת תרומות · פרק י · משנה ג | >>

לחצו כאן למהדורת וויקיטקסט המבוארת

הרודה פת חמה ונתנה על פי חבית של יין של תרומה, רבי מאיר אוסר, ורבי יהודה מתיר.

רבי יוסי מתיר בשל חיטים, ואוסר בשל שעורים, מפני שהשעורים שואבות.

משנה מנוקדת

הָרוֹדֶה פַּת חַמָּה וּנְתָנָהּ עַל פִּי חָבִית שֶׁל יַיִן שֶׁל תְּרוּמָה,

רַבִּי מֵאִיר אוֹסֵר,
וְרַבִּי יְהוּדָה מַתִּיר.
רַבִּי יוֹסֵי מַתִּיר בְּשֶׁל חִטִּים, וְאוֹסֵר בְּשֶׁל שְׂעוֹרִים,
מִפְּנֵי שֶׁהַשְּׂעוֹרִים שׁוֹאֲבוֹת:

נוסח הרמב"ם

הרודה פת חמה,

ונתנה, על פי חבית של יין של תרומה -
רבי מאיר - אוסר.
ורבי יהודה - מתיר.
רבי יוסי - מתיר בשל חיטים,
ואוסר - בשל שעורים,
מפני שהשעורים - שואבות.

פירוש הרמב"ם

הסרת הפת מן התנור, נקרא רודה.

ואומר בכאן, כי כשרודה ככר אחת חמה ונתנה על פי חבית, שהיא מזיעה ושואבת ומתלחלחת מן היין שיש באותה חבית.

ושואבת - כמו מושכת.

והלכה כרבי יוסי:

פירוש רבינו שמשון

ר"מ אוסר. בפרק בתרא דע"ג (דף סו:) ובפסחים (דף עו:) מסקינן דר' מאיר סבר ריחא מילתא היא ור' יהודה סבר ריחא לאו מילתא היא אבל לאביי ולרבא דכ"ע ריחא מילתא היא ופליגי בפת חמה וחבית מגופה ובפת צוננת וחבית פתוחה:

פירוש רבי עובדיה מברטנורא

הרודה - הוצאת הפת מן התנור נקראת רדייה:

ונתנה ע"פ חבית של יין של תרומה - דהשתא הפת קולטת ושואבת מריח היין:

ר"מ אוסר - דסבר ריחא מילתא היא:

ורבי יהודה מתיר - דסבר ריחא לאו מילתא היא:

מפני שהשעורים שואבות - מושכות מלחלוחית יין של תרומה ג. והלכה כרבי יוסי:

פירוש תוספות יום טוב

מפני שהשעורים שואבות. פי' הר"ב מלחלוחית יין. כלומר היין נמשך בפת ולכך אסור אע"ג דריחא לאו מלתא כסתם דלקמן. והכא פסיק הלכה כר' יוסי. [*ועיין מ"ש במשנה ג פ"ג דמכשירין]:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

(ג) (על הברטנורא) כלומר היין נמשך בפת ולכך אסור אף על גב דריחא לאו מלתא כסתמא דלקמן:

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

הרודה פת חמה וכו':    עיין במה שכתבתי בשם הר"ש ז"ל פ"ג דמס' מכשירין סי' ג':

ר' יוסי מתיר:    ירוש' חטים מלמטן ושעורים מלמעלן כשם שאין חטים שואבות כך אין השעורים שואבות שעורים מלמטן וחטים מלמעלן כשם שהשעורים שואבות כך החטים שואבות:

תפארת ישראל

יכין

הרודה:    הוציא מהתנור:

ורבי יהודה מתיר:    פליגי אי ריחא מלתא היא:

מפני שהשעורים שואבות:    ממשות היין וקיי"ל דבפת חטין דוקא בב' לריעות' נאסר דהיינו בפת חמה וחבית פתוחה והפת מונח נגד פתח המגופה. אבל בשעורין אפי' בחדא לריעותא נאסר (שו"ע יו"ד קח, ד):

בועז


להלכתא גבירתא של תפארת ישראל לחץ כאן

פירושים נוספים