משנה תרומות יא ו

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר זרעים · מסכת תרומות · פרק יא · משנה ו | >>

לחצו כאן למהדורת ויקיטקסט המבוארת

מגורה שפינה ממנה חיטי תרומה, אין מחייבין אותו להיות יושב ומלקט אחת אחת, אלא מכבד כדרכוח, ונותן לתוכה חולין.

משנה מנוקדת

מְגוּרָה שֶׁפִּנָּה מִמֶּנָּה חִטֵּי תְּרוּמָה,

אֵין מְחַיְּבִין אוֹתוֹ לִהְיוֹת יוֹשֵׁב וּמְלַקֵּט אַחַת אֶחָת,
אֶלָּא מְכַבֵּד כְּדַרְכּוֹ, וְנוֹתֵן לְתוֹכָהּ חֻלִּין:

נוסח הרמב"ם

מגורה, שפינה ממנה חיטי תרומה -

אין מחייבין אותו - להיות יושב ומלקט אחת אחת,
אלא - מכבד כדרכו,
ונותן לתוכה - חולין.

פירוש הרמב"ם

מכבד כדרכו - רוצה לומר שיכבד כדרך שבני אדם מכבדין האוצרות, כשמפנין אותן מן הדברים שהצניעו בהם:

פירוש רבינו שמשון

פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לוויקיטקסט והשלימו אותו. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.

פירוש רבי עובדיה מברטנורא

מגורה - אוצר שאוגרים תבואה לתוכו:

מכבד כדרכו - כדרך שרגילים לכבד האוצרות בעת שמפנים אותן:

פירוש תוספות יום טוב

[*אלא מכבד כדרכו וכו'. דכיון שמכבד כדרכו לא מטרחינן ליה טפי הואיל ואינו מתכוין לבטל פי' שהזכרתי. וכן פי' הר"ב במ"ח. ועי' עוד מ"ש שם בשם הפירוש הנזכר]:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

(ח) (על המשנה) מכבד כדרכו דכיון שמכבד כדרבו לא מטרחינן ליה טפי הואיל ואינו מתכוין לבטל. פירוש:

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

אלא מכבד כדרכו ונותן לתוכה חולין כצ"ל. וכתב הר"ש ז"ל דיש ללמוד ממתני' דהני גתות שדרך בהן העובד כוכבים כשבא ישראל לנגבן מכבד כדרכן ואין מחייבין אותו ללקט החרצנים שבין הגתות. [כדאשכחן במתני' המפנה חטים של תרומה מן המגורה] ונותן לתוכה חולין ונוהג בהן מנהג חולין לאכול הזרים ושלא לשמרן בטהרה דאין זה מבטל איסור לכתחלה שלא נתכוון לבטל ע"כ ועיין בתשובות הרשב"א ז"ל סימן רכ"ב:

{{#קיים:תפארת ישראל על תרומות יא|

תפארת ישראל

יכין

מגורה:    שפייכער:

אלא מכבד כדרכו:    כמו שרגיל בחולין:

ונותן לתובה חולין:    דמדלא חשיבי אין מתכוון לבטלן:

בועז


פירושים נוספים