משנה תרומות ח י

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר זרעים · מסכת תרומות · פרק ח · משנה י | >>

וכן חבית של שמן שנשפכה, מודה רבי אליעזר ורבי יהושע, שאם יכול להציל ממנה רביעית בטהרה, יציל.

ואם לאו, רבי אליעזר אומר, תרד ותבלעטו, ואל יבלענה בידיו.

משנה מנוקדת

וְכֵן חָבִית שֶׁל שֶׁמֶן שֶׁנִּשְׁפְכָה,

מוֹדֶה רַבִּי אֱלִיעֶזֶר וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ שֶׁאִם יָכוֹל לְהַצִּיל מִמֶּנָּה רְבִיעִית בְּטָהֳרָה, יַצִּיל.
וְאִם לָאו,
רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר:
תֵּרֵד וְתִבָּלַע, וְאַל יְבַלְּעֶנָּה בְּיָדָיו:

נוסח הרמב"ם

וכן חבית של שמן שנשפכה -

מודה רבי אליעזר ורבי יהושע,
שאם יכול להציל ממנה רביעית, בטהרה - יציל.
ואם לאו? -
רבי אליעזר אומר:
תרד, ותיבלע - ואל יבלענה בידיו.

פירוש הרמב"ם

אמרם שאם יכול להציל ממנה רביעית בטהרה - עניינו כי כשיהיה אפשר לו שיציל רביעית בטהרה, וזה שיהיו ידיו והכלים טהורים, ואף על פי שהוא מסייע באיבוד השאר בטומאתו בשעה שהוא מציל אותה הרביעית, הרי זה מותר. אבל שיסייע לאבד או לטמא מה שנשפך ממנה לכלי, לא[1] שיציל ממנה שום דבר או שיציל פחות מרביעית, הרי זה אסור לדעת רבי אליעזר.

ופירוש תבלע - שתתבלע ותשקע בקרקע.

ואין הלכה כרבי אליעזר:

פירוש רבינו שמשון

( ראה פירוש רבינו למשנה הקודמת )

פירוש רבי עובדיה מברטנורא

וכן חבית של שמן - טהורה שנשפכה וכולה הולכת לאבוד, פליגי כדלעיל. ולהכי קתני גבי שמן נשפכה ולא נקט כמו גבי יין, משום דבחבית של שמן [שנשברה] בגת העליונה, ובתחתונה חולין טמאים מודה רבי אליעזר ורבי יהושע שאם יכול להציל ממנה רביעית בטהרה יציל. ואם לאו תרד ואל יטמאנה ביד, משום דשמן ראוי להדליק ולא חשו להפסד מועט. וביין נמי לא נחלקו אלא דוקא בדאיכא בתחתונה פחות ממאה חולין, שנעשין החולין כולן מדומע ואיכא הפסד, אבל אי איכא מאה חולין כולהו מודו דאל יטמאנה ביד משום דליכא הפסד:

פירוש תוספות יום טוב

חבית של שמן שנשפכה. מה שפירש הר"ב דנשברה בגת העליונה וכו'. דשמן ראוי' להדליק וכו'. הקשיתי לשאול לעיל ריש פרק ה דמפרש דבדמוע ירקב ולא ידליק משום דקיל כו'. וניחא לי דלעיל על פי הירושלמי כפירש הר"ש כמו שכתב שם. והכא על פי גמרא דידן. ואכתי קשיא דיוקא דדייקינן ממתני' דהכא. ועוד דברייתא שנויה בהדיא בסוף פרק קמא דפסחים חבית של שמן וכו'. ובתחתונה חולין טמאים מודה וכו' [*אלא כמסקנא דגמרא שם. דהכא מניח השמן בכלי מאוס וכו' כמו שכתבתי שם וזה הוה ליה להר"ב לפרש כאן] וצריך עיון:

ותבלע. שתבלע ותשקע בקרקע. הרמב"ם:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

(טו) (על המשנה) ותבלע. שתבלע ותשקע בקרקע. הר"מ:

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

ואל יבלענה:    גרסינן וכן הוא במשניות מדויקות. ופירש הר"ש שירילי"ו ז"ל ואל יבלענה בידיו ואל יבלענה בסמרטוט בידים שאינם טהורות ובירושלמי מפרש דבנתגלגלה בבית הפרס ושם נשפכה מיירי שהיא טמאה מדרבנן ומשום הכי קתני ואל יבלענה דמשחיתה כולה אבל אם אינו משחיתה כולה כגון בכלי שתוכו טהור ואחוריו טמאים שרי ר' אליעזר ואף על גב דגבי שמן כי מקבל לה בכלי טמא לא מפסיד כהן דיכול להדליקה אפילו הכי פליג ר' אליעזר אר' יהושע ע"כ. אכן ה"ר יהוסף ז"ל הגיה ואל יטמאנה בידיו וכתב פי' כדי להציל השמן שלא יבלע ויוכל להדליקו בטומאה ע"כ. ועל מה שפי' ר"ע ז"ל ואם לאו תרד בטהרה ואל יטמאנה ביד משום דשמן ראוי להדליק וכו' כתב קשה לפי' זה דהא ותבלע תנן ע"כ:

תפארת ישראל

יכין

וכן חבית של שמן:    של תרומה טהורה:

שנשפכה:    שנשבר החבית והשמן הולך לאבוד ולא נקט כביין שנשברה בבית הבד וכו' דהכא גבי שמן בכה"ג כ"ע מודו שלא יטמא ביד דאף שיתטמא כשירד לתחתון הפסד מועט הוא דחזי להדלקה כשיתנו לכלי מאוס דלא ליתי בי' ידי תקלה משא"כ ביין הפ"מ הוא כשיתטמא דלא חזי לזילוף כשיתנו לכלי מאוס:

ר' אליעזר אומר תרד ותבלע:    ר"ל תשקע בארץ:

ואל יבלענה בידיו:    ר"ל לא יצל לקלטו להדלקה בידים שהן שניות לטומאה:

בועז

פירושים נוספים


  1. ^ היה נראה להגיה כאן בלא שיציל וכו' - ויקיעורך