משנה תמורה ב רמבם

נוסח הרמב"םעריכה

(א) יש בקרבנות היחיד מה שאין בקרבנות הציבור יש בקרבנות הציבור מה שאין בקרבנות היחיד שקרבנות היחיד עושין תמורה וקרבנות הציבור אינן עושין תמורה קרבנות היחיד נוהגין בזכרים ובנקבות וקרבנות הציבור אינן נוהגין אלא בזכרים קרבנות היחיד חייב באחריותן ובאחריות נסכיהן קרבנות הציבור אינן חייבין לא באחריותן ולא באחריות נסכיהן אבל חייבין באחריות נסכיהן משקרב הזבח יש בקרבנות הציבור מה שאין בקרבנות היחיד שקרבנות הציבור דוחין את השבת ואת הטומאה וקרבנות היחיד אינן דוחין לא את השבת ולא את הטומאה אמר רבי מאיר והלוא חביתי כוהן גדול ופר יום הכיפורים קרבן יחיד ודוחין את השבת ואת הטומאה אלא שזמנן קבוע.

(ב) חטאות היחיד שכיפרו הבעלים מתות ושל ציבור אינן מתות רבי יהודה אומר ימותו אמר רבי שמעון מה מצינו בוולד חטאת ובתמורת חטאת ובחטאת שמתו בעליה ביחיד דברים אמורים אבל לא בציבור אף שכיפרו הבעלים ושעברה שנתה ביחיד דברים אמורים אבל לא בציבור.

(ג) חומר בקדשים מבתמורה ובתמורה מבקדשים שהקדשים עושין תמורה ואין תמורה עושה תמורה הציבור והשותפין מקדישין אבל לא ממירין מקדישין אברין ועוברין אבל לא ממירין חומר בתמורה שהקדושה חלה עליה בבעלת מום קבוע ואינה יוצאה לחולין להיגזז ולהיעבד רבי יוסי ברבי יהודה אומר עשה שוגג כמזיד בתמורה ולא עשה שוגג כמזיד במוקדשין רבי אלעזר אומר הכלאים והטריפה וטומטום ואנדרוגינוס ויוצא דופן לא קדשים ולא מקדישים.

הדף הראשי של משנה תמורה ב