משנה שקלים ו דפוסים

משנה אעריכה

שלשה עשר שופרות, שלשה עשר שולחנות, שלש עשרה השתחויות, היו במקדש.

של בית רבן גמליאל ושל בית רבי חנניא סגן הכהנים היו משתחוין ארבע עשרה.

והיכן היתה יתירה, כנגד דיר העצים, שכן מסורת בידם מאבותיהם ששם הארון נגנז.

משנה בעריכה

מעשה בכהן אחד שהיה מתעסק, וראה הרצפה שהיא משונה מחברותיה.

בא ואמר לחברו.

לא הספיק לגמור את הדבר עד שיצתה נשמתו, וידעו ביחוד ששם הארון נגנז.

משנה געריכה

והיכן היו משתחוים? ארבע בצפון, וארבע בדרום, שלש במזרח, ושתים במערב, כנגד שלשה עשר שערים.

שערים דרומיים סמוכין למערב, שער העליון, שער הדלק, שער הבכורות, שער המים.

ולמה נקרא שמו שער המים? שבו מכניסין צלוחית של מים של ניסוך בחג.

רבי אליעזר בן יעקב אומר, בו המים מפכים ועתידין להיות יוצאין מתחת מפתן הבית.

לעומתן בצפון סמוכין למערב, שער יכניה, שער קרבן, שער נשים, שער השיר.

ולמה נקרא שמו שער יכניה? שבו יצא יכניה בגלותו.

במזרח, שער ניקנור, ושני פשפשין היו לו, אחד בימינו ואחד בשמאלו.

ושנים במערב שלא היה להם שם.

משנה דעריכה

שלשה עשר שולחנות היו במקדש, שמונה של שיש בבית המטבחיים, שעליהן מדיחין את הקרביים.

ושנים במערב הכבש, אחד של שיש ואחד של כסף.

על של שיש היו נותנים את האברים, על של כסף כלי שרת.

ושנים באולם מבפנים על פתח הבית, אחד של שיש ואחד של זהב.

על של שיש נותנין לחם הפנים בכניסתו, ועל של זהב ביציאתו, שמעלין בקודש ולא מורידין.

ואחד של זהב מבפנים, שעליו לחם הפנים תמיד.

משנה העריכה

שלשה עשר שופרות היו במקדש, וכתוב עליהם, תקלין חדתין ותקלין עתיקין, קינין וגוזלי עולה, עצים, ולבונה, זהב לכפורת.

ששה, לנדבה.

תקלין חדתין, שבכל שנה ושנה.

עתיקין, מי שלא שקל אשתקד, שוקל לשנה הבאה.

קינין, הם תורים.

וגוזלי עולה, הן בני יונה.

וכולן עולות, דברי רבי יהודה.

וחכמים אומרים, קינין, אחד חטאת ואחד עולה.

וגוזלי עולה, כולן עולות.

משנה ועריכה

האומר, הרי עלי עצים, לא יפחות משני גזירין.

לבונה, לא יפחות מקומץ.

זהב, לא יפחות מדינר זהב.

ששה לנדבה, נדבה מה היו עושין בה? לוקחין בה עולות, הבשר לשם, והעורות לכהנים.

זה מדרש דרש יהוידע כהן גדול, (ויקרא ה) אשם הוא אשם אשם לה'.

(זה הכלל), כל שהוא בא משום חטא ומשום אשמה, ילקח בו עולות, הבשר לשם, והעורות לכהנים.

נמצאו שני כתובים קיימים, אשם לה', ואשם לכהנים, ואומר (מלכים ב יב), כסף אשם וכסף חטאות לא יובא בית ה' לכהנים יהיו.