משנה עוקצין ג א

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר טהרות · מסכת עוקצין · פרק ג · משנה א | >>

יש צריכין הכשר ואינן צריכים מחשבה, מחשבה והכשר, מחשבה ולא הכשר, לא הכשר ולא מחשבה.

כל האוכלים המיוחדים לאדם, צריכין הכשר ואינן צריכים מחשבה.

משנה מנוקדת

יֵשׁ צְרִיכִין הֶכְשֵׁר וְאֵינָן צְרִיכִים מַחֲשָׁבָה, מַחֲשָׁבָה וְהֶכְשֵׁר, מַחֲשָׁבָה וְלֹא הֶכְשֵׁר, לֹא הֶכְשֵׁר וְלֹא מַחֲשָׁבָה. כָּל הָאֳכָלִים הַמְיֻחָדִים לָאָדָם, צְרִיכִין הֶכְשֵׁר וְאֵינָן צְרִיכִים מַחֲשָׁבָה.

נוסח הרמב"ם

יש צריכין הכשר ואין צריכין מחשבה מחשבה והכשר מחשבה ולא הכשר לא הכשר ולא מחשבה כל האוכלין המיוחדין לאדם צריכין הכשר ואינן צריכין מחשבה.

פירוש הרמב"ם

ההכשר כבר נתבארו כלליו ופרטיו במס' מכשירין (פ"ג) ואמנם המחשבה ענינה שיתכוין לאכילת אותו דבר ואז יטמא טומאת אוכלין וכבר נתבאר ממנה קצת במסכת טהרות (פ"א) ויבאר תשלומו בפ' הזה:

פירוש רבינו שמשון

הכשר מים. כדכתיב (ויקרא יא) וכי יותן מים על זרע:

מחשבה. לחשב עליהם לאכילה והכל מפרש והולך:

המיוחדין לאדם. אדפתח ביה נקט:

פירוש רבי עובדיה מברטנורא

יש צריכים הכשר מים - כדכתיב [ויקרא י"א] וכי יותן מים על זרע:

ואין צריכין מחשבה, לחשב עליהן לאכילה - וכולה מתניתין מפרש לקמן:

פירוש תוספות יום טוב

[מחשבה. עיין ספכ"ה דכלים]:

כל האוכלים המיוחדים לאדם. אדפתח ביה נקט. הר"ש ועיין מ"ש בריש שבת:

המיוחדים לאדם בכל מקום. הרמב"ם פ"ג מה' ט"א הלכה ג' ועיין לקמן:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

.אין פירוש למשנה זו

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לוויקיטקסט והשלימו אותו. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.

תפארת ישראל

יכין

יש צריכין הכשר:    שאמקט"ו עד שיוכשר בא' מז' משקין הנזכרים [בפ"ו דמכשירין מ"ד]:

ואינן צריכים מחשבה:    שכשהוכשרו מקבלין טומאה. אף שלא חישב עליהן להאכילם לאדם. ויש צריכין מחשבה וכו'. דכולן יש ויש קתני. והדר מפרש לכולהו:

כל האוכלים:    השתא מפרש לרישא כל וכו':

המיוחדים לאדם:    ואפילו חזי רק לכנעני. כגון ערלה וכלאי כרם ושאר איסורין. שכולן מטמאין טומאת אוכלין [כהרמב"ם ספ"א מאוכלין]:

ואינן צריכים מחשבה:    אפילו לא לקטן אדם לאכילה. אלא נשרו מאליהן ממחובר. אם רק הוכשרו מקבלין טומאה:

בועז

פירושים נוספים