משנה נזיר ד ב

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר נשים · מסכת נזיר · פרק ד · משנה ב | >>

לחצו כאן למהדורת ויקיטקסט המבוארת

"הריני נזיר ואת", ואמרה אמןד – מפר את שלה, ושלו קיים.

"הריני נזירה ואתה", ואמר אמן – אינו יכול להפר.

משנה מנוקדת

הֲרֵינִי נָזִיר, וְאַתְּ, וְאָמְרָה אָמֵן,

מֵפֵר אֶת שֶׁלָּהּ, וְשֶׁלוֹ קַיָּם.
הֲרֵינִי נְזִירָה, וְאַתָּה, וְאָמַר אָמֵן,
אֵינוֹ יָכוֹל לְהָפֵר:

נוסח הרמב"ם

הריני נזיר - ואת,

ואמרה: אמן -
מפר את שלה - ושלו בטל.
הריני נזירה - ואת,
ואמר: אמן - אינו יכול להפר.

פירוש הרמב"ם

כשאמר אדם לאשתו הריני נזיר ואת על דרך הפסק והחלוטין, ואמרה אמן, אינו יכול להפר.

אבל אם היה אומר לה על התימה, כגון שיאמר "ואת מה תאמרי, התתחייבי במה שחייבתי על עצמי או לא", ואמרה אמן, אז רוצה לומר אני מחוייבת, הרי זה אפשר לו שיפר לה כמו שזכר:


פירוש רבי עובדיה מברטנורא

הריני נזיר ואת ואמרה אמן מיפר את שלה - ודוקא כי אמר לה בלשון שאלה, כלומר ואת מה תאמרי תיהוי נזירה כמוני אם לאו, אז יכול להפר. אבל אם אמר הריני נזיר ואת, בניחותא, וענתה אמן, אינו יכול להפר שהרי קיים לה:

פירוש תוספות יום טוב

ואמרה אמן. דאי לא אמרה אמן היא מותרת שאינו יכול להדירה בעל כרחה תוס'. וכן פירש"י בברייתא בגמ'. וכבר כתבתי ג"כ בזה במשנה ה' פרק ה' דכתובות:

מיפר את שלה ושלו קיים. כן הגירסא בכל הספרים ובספר הרמב"ם פי"ג מהלכות נדרים א"ל הריני נזיר ומה תאמרי האת נזירה כמותי ואמרה אמן הרי זה יפר ואם הפר לה שלו בטל שזה כמי שתלה נדרו בנדרה וכן העתיקו ב"י י"ד סימן רל"ד ושם בש"ע שלו ולא העיר בזה כלל. והרי הוא היפך דין המשנה ואין נראה שתהא לו גירסא אחרת. דבגמ' מוכח שהגירסא כן היא במשנה מיפר שלה ושלו קיים. לפיכך נ"ל שיש טעות סופר בדבריו שאחר ה"ז יפר חסר מן הספר וכצ"ל את שלה ושלו קיים. א"ל הריני נזיר אם את נזירה כמותי ואמרה אמן שניהם נזירים ואם הפר לה וכו' ודין הראשון הוא השנוי במשנתינו והדין השני שהגהתי הוא מה שאמרו בברייתא ואוקימתא דאביי ודוק בלשון הרמב"ם שקודם לזה ואין להאריך כאן:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

(ד) (על המשנה) אמן. דאי לא אמרה אמן היא מותרת שאינו יכול להדירה בעל כרחה. תוס':

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

הריני נזיר ואת:    וכו' ודוקא כשאמר לה בלשון שאלה וכו' ה"ז יפר ואם הפר לה שלו בטל שזה כמי שתלה נדרו בנדרה כך כתוב בהרמב"ם ז"ל שם פי"ג אלא שהרב בעל תוספות יו"ט מצאתי שהגיה לשון הרמב"ם ז"ל כך כדי שיבוא מכוון עם נוסח לשון משנתנו א"ל הריני נזיר ומה תאמרי האת נזירה כמותי ואמרה אמן ה"ז יפר את שלה ושלו קיים א"ל הריני נזיר אם את נזירה כמותי ואמרה אמן שניהם נזירים ואם הפר לה שלו בטל ע"כ: אכן ה"ר יהוסף ז"ל הגיה במשנה ושלו בטל:

תפארת ישראל

יכין

ואמרה אמן:    ונראה לי דכל שכן באמרה מלת גם כן:

ושלו קיים:    מיהו באמר בניחותא ואת וענתה אמן, הרי קיים לה [ונ"ל דלא דמי למ"ש בנדרים פ"י מ"ז דהקים קודם לנדר לא מהני. דהרי תוך כדי דבור כדיבור דמי. ותו דגלי אדעתיה ששתיקותו מיד אח"כ תהיה הקמה]:

בועז


להלכתא גבירתא של תפארת ישראל לחץ כאן

פירושים נוספים