משנה מעילה ו ג

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר קדשים · מסכת מעילה · פרק ו · משנה ג | >>

משנה זו במהדורה המבוארת

נתן לו פרוטה, אמר לו הבא לי בחציה נרות יג ובחציה פתילות, הלך והביא לו בכולה נרות או בכולה פתילות, או שאמר לו הבא לי בכולה נרות או בכולה פתילות, הלך והביא לו בחציה נרות ובחציה פתילות, שניהם לא מעלו.

אבל אם אמר לו הבא לי בחציה נרות ממקום פלוני ובחציה פתילות ממקום פלוני, והלך והביא לו נרות מבית פתילות ופתילות מבית נרות, השליח מעל.

נוסח הרמב"ם

נתן לו פרוטה ואמר לו הבא לי בחציה נרות ובחציה פתילות הלך והביא לו בכלה פתילות או בכלה נרות או שאמר לו הבא לי בכלה נרות או בכלה פתילות הלך והביא לו בחציה נרות ובחציה פתילות שניהם לא מעלו אבל אם אמר לו הבא לי בחציה נרות ממקום פלוני ובחציה פתילות ממקום פלוני והלך והביא לו נרות מבית פתילות ופתילות מבית נרות השליח מעל.

פירוש הרמב"ם

נתן לו פרוטה אמר לו הבא לי בחציה נרות כו': מה שאמר שניהם לא מעלו מבואר מתוך מה שהקדמנו לפי שבעל הבית לא נעשה כל שליחותו וג"כ השליח לא שינה כל מה שאמר לו אלא עשה קצת ושינה קצת ואין באותו מקצת שעשה שליחותו שוה פרוטה כדי שימעול בעל הבית ואין גם כן במקצת ששנה שוה פרוטה כדי שימעול השליח לפי שפרוטה בלבד נתן לו ושאר הענין מבואר:


פירוש רבי עובדיה מברטנורא

שניהם לא מעלו - בעה"ב לא מעל שהרי לא נעשית שליחותו בפרוטה, והשליח לא מעל שלא עקר שליחותו של בעה"ב בפרוטה, ובפחות מפרוטה ליכא חיוב מעילה:

השליח מעל - שעקר שליחותו של בעה"ב בין בפתילות בין בנרות ויש בשניהן פרוטה:

פירוש תוספות יום טוב

נרות. כלי חרס שמדליקין בו את הנרות. רש"י:

מבית פתילות כו' מבית נרות. ובס"א וכן במשנה שבגמרא ממקום פתילות כו' ממקום נרות. וכן העתיק הרמב"ם בפ"ז מה"מ:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

(יג) (על המשנה) נרות. כלי חרס שמדליקין בו את הנרות. רש"י:

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

בפירוש רעז"ל בלשון המתחיל שניכם לא מעלו צריך לכתוב קודם לו סימן הגימ"ל:

הלך והביא לו בחציה נרות ובחציה פתילות שניהם לא מעלו:    כצ"ל. וכתבו תוספות ז"ל נר הוא כור של ברזל או של חרס שמשימין בו שמן ופתילות:

והביא בכולן פתילות:    כולן לא מעלו בע"ה לא מעל דלא עשה שליחותו מפרוטה [ושליח לא מעל דלת שינה משליחותו מפרוטה] ולא ימעול שליח עד שישנה שליחותו מפרוטה וצריך לומר דכל הני דמתניתין מיירי בגזבר המסורות לו פרוטות של הקדש דאם לא כן מיד שנטל הפרוטה ונתנה לשליח בע"ה מעל עכ"ל [רבינו בצלאל אשכנזי] ז"ל:

נרות מבית פתילות ופתילות מבית נרות:    י"ס נרות ממקום פתילות ופתילות ממקום נרות:


פירושים נוספים