משנה כלאים ח ג

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר זרעים · מסכת כלאים · פרק ח · משנה ג | >>

המנהיג סופג את הארבעים, והיושב בקרון סופג את הארבעים.

רבי מאיר פוטר.

והשלישית שהיא קשורה לרצועות, אסורה.

משנה מנוקדת

הַמַּנְהִיג סוֹפֵג אֶת הָאַרְבָּעִים,

וְהַיּוֹשֵׁב בַּקָּרוֹן סוֹפֵג אֶת הָאַרְבָּעִים.
רַבִּי מֵאִיר פּוֹטֵר.
וְהַשְּׁלִישִׁית שֶׁהִיא קְשׁוּרָה לָרְצוּעוֹת, אֲסוּרָה.

נוסח הרמב"ם

המנהיג - סופג את הארבעים.

היושב בקרון - סופג את הארבעים.
רבי מאיר, פוטר.
השלישית, שהיא קשורה לרצועות - אסורה.

פירוש הרמב"ם

"קרון" - מין מהעגלות, והם שני עגלות האחת קשורה בשניה, ועגלה שלישית קשורה באותם הרצועות שבהם.

והוא אמר שהאיש היושב בתוך הקרון, והאיש המנהיג שתי בהמות שהם כלאים המושכות העגלה, ילקה כל אחד מהם מלקות. ואפילו שלא יעשה כלום היושב בקרון, שישיבתו שם עוזר למלאכה ותיקון.

ורבי מאיר פוטר היושב בקרון, אחר שאינו עוזר בשום תנועה, להוליך העגלה או הבהמות.

ושלישית שהיא קשורה לרצועות - רוצה לומר העגלה השלישית הקשורה עם הקרון, אסור לשבת בה כשימשכו העגלות ההם בהמות כלאים.

ואין הלכה כרבי מאיר:

פירוש רבינו שמשון

והיושב בקרון סופג מ'. קסברי רבנן דאזלא מחמתיה כדמוכח בפ' שנים אוחזין (דף ח:) והתם אמרי' דשמואל מפיך ותני וחכמים פוטרין היושב בקרון:

והשלישית שהיא קשורה. כגון סוסים קשורין בקרון וקשר שם חמור אע"ג דבלאו הכי אזלי אסור ולא חזינן לחמור כמאן דליתיה:

ירושלמי (שם) בראשונה לא היו אלא שנים דכתיב וירכב אותו במרכבת המשנה עמד פרעה ועשה שלש שנא' ושלישים על כולו עמדה מלכות [הרשעה] ועשתה ארבע. פי' פרעה קשר ג' סוסים במרכבה כדי שירוצו מהרה:

פירוש רבי עובדיה מברטנורא

והיושב בקרון - חייב הואיל ואזלי מחמתיה חשיב כאילו מנהיגן:

רבי מאיר פוטר - היושב בקרון דלאו מידי קעביד. ואין הלכה כר"מ:

והשלישית שהיא קשורה לרצועות - אם שני סוסים קשורים בקרון וקשר שם חמור אע"ג דבלא חמור קאזלי אסור, ולא חזינן לחמור כמאן דליתיה:

פירוש תוספות יום טוב

סופג. במשנה ה פ"ו דמס' זבחים כתב הר"ב שני פירושים:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

.אין פירוש למשנה זו

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

ר"מ פוטר כו':    בב"מ שם איתא דשמואל מפיך ותני וחכמים פוטרין את היושב בקרון:

והשלישית שהיא קשורה וכו':    ירושל' תני בראשונה לא היו אלא שתים דכתיב וירכב אותו במרכבת המשנה אשר לו עמד פרעה ועשה שלש דכתיב ושלישים על כולו וה"ט דשלישית דמתני' עמדה רומי מלכות הרשעה ועשתה אותה ד'. ופי' הרמב"ם ז"ל שלישית שהיא קשורה לרצועות ר"ל העגלה השלישית הקשורה עם הקרון אסור לשבת בה כשימשכו העגלות ההם בהמות כלאים ע"כ ובבא זו לא הביאה הרמב"ם בחבורו וכבר נתן טעם לזה מהרי"ק ז"ל:

תפארת ישראל

יכין


בועז

פירושים נוספים