זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר טהרות · מסכת טהרות · פרק ו · משנה י | >>

האסטוונית, רשות היחיד לשבת ורשות הרבים לטומאה.

חצר שהרבים נכנסים בזו ויוצאים בזו, רשות היחיד לשבת ורשות הרבים לטומאה.

נוסח הרמב"ם

האיסטוונית -

רשות היחיד - לשבת,
ורשות הרבים - לטומאה.
חצר, שהרבים נכנסין בזו, ויוצאין בזו -
רשות היחיד - לשבת,
ורשות הרבים - לטומאה.

פירוש הרמב"ם

כבר נתבאר בגמרא דשבת שהאיסטוונית היא כרמלית.

ואמרו פה רשות היחיד לשבת - רוצה לומר שהוא אינה רשות הרבים.

וכבר ביארנו תנאי כרמלית וגדרם בראש שבת:

פירוש רבינו שמשון

פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לוויקיטקסט והשלימו אותו. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.

פירוש רבי עובדיה מברטנורא

האסטוונית - מקום צר כאמה רוחב, גבוה ארבעה או חמשה טפחים, עומד לפני החנויות שהסוחרים יושבים שם:

פירוש תוספות יום טוב

האסטוונית. פי' הר"ב מקום צר כו' שהסוחרים יושבים שם. וכתב הרמב"ם (וז"ל כבר נתבאר בגמרא שהאיצטבא) היא כרמלית. ואמר פה רה"י לשבת ר"ל שהיא אינה רה"ר לשבת. וכך כתב הר"ב במשנה ג' פ"י דעירובין. דאיצטבא היא כרמלית:

חצר שהרבים נכנסים בזו כו'. עיין מ"ש בסוף מכילתין:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

חצר שהרבים וכו':    עירובין פ"ק דף ח' ובפ' שני דף כ"ב ואמרינן התם דר"ה לטומאה אצטריכא ליה לרבנן דאמרי התם בפסי ביראות דאם היתה דרך הרבים מפסיקתה דאין צריך לסלקה לצדדים ואע"ג דהתם ניחא תשמישתיה אמרי רבנן לא אתו רבים ומבטלי מחיצתא כ"ש הכא דלא ניחא תשמישתיה שהפתחים קצרים וגידודים יש באסקופה ופשיטא דלא מבטלי בקיעת רבים למחיצות והוי ודאי רה"י לשבת אלא ר"ה לטומאה הוא דאצטריך תנא לאשמועינן הכא והכי נמי מוקי התם לההיא דשבילין המפולשין דלעיל בפרקין וכרבנן אבל ר' יהודה אפילו כגון הני דהכא כגון חצר ושבילין ס"ל דאתו רבים ומבטלי מחיצתא. ואע"ג דלא ניחא תשמישתייהו. וכבר כתבתיו לעיל סוף סי' ו' בקיצור. ה"ר שמשון ז"ל:

תפארת ישראל

יכין


בועז

פירושים נוספים