משנה חולין ו ו

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר קדשים · מסכת חולין · פרק ו · משנה ו | >>

לחצו כאן למהדורת ויקיטקסט המבוארת

דם הניתז ושעל הסכין, חייב לכסות.

אמר רבי יהודה, אימתי, בזמן שאין שם דם אלא הוא. אבל יש שם דם שלא הוא, פטור מלכסות.

משנה מנוקדת

דָּם הַנִּתָּז, וְשֶׁעַל הַסַּכִּין,

חַיָּב לְכַסּוֹת.
אָמַר רַבִּי יְהוּדָה:
אֵימָתַי?
בִּזְמַן שֶׁאֵין שָׁם דָּם אֶלָּא הוּא;
אֲבָל יֵשׁ שָׁם דָּם שֶׁלֹּא הוּא,
פָּטוּר מִלְּכַסּוֹת:

נוסח הרמב"ם

דם הניתז, ושעל הסכין - חייב לכסות.

אמר רבי יהודה: אימתי?
בזמן שאין שם דם - אלא הוא,
אבל, אם יש שם דם שלא הוא - פטור מלכסות.

פירוש הרמב"ם

כבר ידעת שרבי יהודה מפרש דברי חכמים, והלכה כמותו:


פירוש רבי עובדיה מברטנורא

דם הניתז - על גבי הכותל:

אימתי - לפרושי קא אתי ולא לאפלוגי:

פירוש תוספות יום טוב

אבל יש דם שלא הוא פטור מלכסות. דמו ואפילו מקצת דמו משמע. גמרא:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

.אין פירוש למשנה זו

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

דם הניתז וכו':    תוס' ס"פ חלון ובגמ' ריש פירקין:

א"ר יהודה אימתי וכו':    הקשו תוס' והרא"ש ז"ל אמאי פסיק ר"ת הלכה כר' יהודה דלפרושי קא אתי דצ"ע דהא רב חסדא ורמי בר חמא ס"ל בפ' זה בורר דאפילו במתני' הוי אימתי לחלוק היכא דמוכח וה"נ מוכח דבמתני' בא לחלוק כמו שמפורש בברייתא דת"ק אמר כל דמו משמע ור' יהודה ס"ל מקצת דמו משמע ומיהו י"ס דלא גרסי בדברי ת"ק כל דמו. ועיין במ"ש בפירקין דלעיל סימן ו'. ועיין בספר יראים סימן קכ"ח. אח"כ הבנתי מפי' הר"ן ז"ל שיש ג"כ נוסחאות בגמרא שאין שם כלל ועיקר ברייתא בגמ' דפליג בה ר' יהודה את"ק וכן הרי"ף ז"ל לא הביאה ע"ש. ובברייתא פליג רשב"ג בד"א דחייב לכסות כשלא כיסה דם הנפש אבל כיסה דם הנפש פטור מלכסות ובהא פליגי רבנן סברי דמו כל דמו ור' יהודה סבר דמו ואפילו מקצת דמו ואפילו שהוא דם הנפש לא בעי כסוי אלא מקצתו ורשב"ג סבר דמו המיוחד בעינן כולו:

תפארת ישראל

יכין

חייב לכסות:    וגורר אותו על עפר. דהרי כשמכסה צריך שיתן ג"כ עפר למטה. ואח"כ מכסה:

פטור מלכסות:    דאין צריך לכסות רק מקצת דם הנפש. ורבי יהודה רק מפרש דברי תנא קמא. ולא פליגי בהא:

בועז


להלכתא גבירתא של תפארת ישראל לחץ כאן

פירושים נוספים