משנה ברכות ט א

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר זרעים · מסכת ברכות · פרק ט · משנה א | >>

הרואה מקום שנעשו בו נסים לישראל, אומר ברוך שעשה נסים לאבותינו במקום הזה.

מקום שנעקרה ממנו עבודה זרה, אומר ברוך שעקר עבודה זרה מארצנוא.

משנה מנוקדת

הָרוֹאֶה מָקוֹם שֶׁנַּעֲשׂוּ בוֹ נִסִּים לְיִשְׂרָאֵל, אוֹמֵר -

בָּרוּךְ שֶׁעָשָׂה נִסִּים לַאֲבוֹתֵינוּ.

מָקוֹם שֶׁנֶּעֶקְרָה מִמֶּנּוּ עֲבוֹדָה זָרָה, אוֹמֵר -

בָּרוּךְ שֶׁעָקַר עֲבוֹדָה זָרָה מֵאַרְצֵנוּ:

נוסח הרמב"ם

הרואה מקום שנעשו בו ניסים לישראל -

אומר: "ברוך שעשה ניסים לאבותינו במקום הזה".
מקום שנעקרה ממנו עבודה זרה -
אומר: "ברוך שעקר עבודה זרה מארצנו".

פירוש הרמב"ם

מקום שנעשו ניסים לישראל - כגון ים [סוף], ונחל ארנון, ואבן שישב עליה משה במלחמת עמלק, וכמדומה לזה.

וכבר אמרנו באשר הקדמנו (לעיל פרק ו משנה א), כי בכל מקום שאמר ברוך, רוצה לומר: "ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם".

ופירוש נעקרה, ידוע:


פירוש רבי עובדיה מברטנורא

הרואה מקום שנעשו בו ניסים - כגון מעברות ים סוף ונחלי ארנון ומעברות הירדן ואבן שישב עליה משה ע"ה כשעשה מלחמה בעמלק ודומיהן. ואניסא דרבים כגון הני דאמרינן מחייבי כ"ע לברוכי, אבל אניסא דיחיד כגון הרואה מקום שנעשה לו בו נס איהו חייב לברוכי ברוך שעשה לי נס במקום הזה ובנו ובן בנו חייבים לברך ברוך שעשה נס לאבותי במקום הזה. וכל הני ברכות דמתניתין בעו הזכרת שם ומלכות דכל ברכה שאין בה הזכרת השם ומלכות אינה ברכה:

פירוש תוספות יום טוב

שעקר עבודת כוכבים מארצנו. ירושלמי כשנעקרה עבודת כוכבים ממקומה בא"י אבל נעקרה עבודת כוכבים ממקום אחר אומר ברוך שעקר עבודת כוכבים ממקום הזה:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

(א) (על המשנה) מארצנו. כשנעקרה ממקומה בארץ ישראל:

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

הרואה מקום כו':    בגמ' בברייתא יליף ר"י דבעינן לברוכי אנוסא מקרא דכתיב ויאמר יתרו ברוך ה' אשר הציל וגו':

בפי' ר"ע ז"ל. ובנו ובן בנו חייבין לברך ברוך כו'. פסק ההלכה בס' ש"ע סי' רי"ח דכל יוצאי יריכו חייבין לברך שעשה נס לאבי במקום הזה כמ"ש הרשב"א ז"ל ובעל הטורים בשם יש מפרשים. ור"ע ז"ל נקט כדעת הרי"ף והרמב"ם ז"ל:

ברוך שעקר עבודת כוכבים מארצנו:    מצאתי שהר"מ דילונזאנו ז"ל כתב מקום שנעקרה עבודה אומר ברוך שעקר עבודה מארצנו ומחק בקום עשה מלת זרה. ובירו' מתני' כשנעקרה עבודת כוכבים מכל מקומות א"י אבל כשנעקרה ממקום א' אומר ברוך שעקר עבודת כוכבי' מן המקום הזה. תוס' ז"ל וכך היא הנוסחא בהדי' בירו'. אמנם הרא"ש ז"ל נראה דלא הוה גריס בירו' רק הכי וז"ל ירו' כשנעקרה עבודת כוכבי' ממקומה בא"י אבל אם נעקרה ממקום אחר אומר ברוך שעקר עבודת כוכבים מן המקום הזה. וכ"ה בטור שם. וזה נראה ג"כ מ"ש ה"ר יונה ז"ל ואם רואה אותו בחו"ל צריך שיאמר ברוך שעקר עבודת כוכבי' מן המקום הזה. ואומר בשתיהן כשם שעקר מן המקום הזה כך תעקור מכל המקומות והשב לב עובדיהם לעבדך ע"כ ועי' בב"י סי' רכ"ד:

תפארת ישראל

יכין

הרואה מקום שנעשו בו ניסים לישראל:    לרוב ישראל:

אומר ברוך שעשה ניסים לאבותינו במקום הזה:    ועל נס דיחיד. רק בנו ותלמידו מברכין. ועל נס כמנהג העולם מברך בלא שם ומלכות. וכל שאר ברכות דבפרקן. בשם ומלכות ודוקא ברואה המקום מל' יום ללמד יום:

מקום שנעקרה ממנו עבודת כוכבים אומר ברוך שעקר עבודת כוכבים מארצנו:    ובחוץ לארץ אומר ממקום הזה:

בועז

פירושים נוספים