משנה ברכות ג דפוסים

<< | משנה ברכות ג דפוסים | >>

משנה אעריכה

מי שמתו מוטל לפניו, פטור מקריאת שמע, (ומן התפילה) ומן התפילין.

נושאי המיטה וחילופיהן וחילופי חילופיהן:

את שלפני המיטה ואת שלאחר המיטה:
את שלמיטה צורך בהן – פטורים,
ואת שאין למיטה צורך בהן – חייבין.

אלו ואלו פטורין מן התפלה.

משנה בעריכה

קברו את המת וחזרו,
אם יכולים להתחיל ולגמור עד שלא יגיעו לשורה – יתחילו,
ואם לאו – לא יתחילו.
העומדים בשורה:
הפנימים – פטורים, והחיצונים – חייבין.


משנה געריכה

נשים ועבדים וקטנים פטורין מקריאת שמע ומן התפלין, וחיבין בתפלה ובמזוזה ובברכת המזון.

משנה דעריכה

בעל קרי מהרהר בלבו ואינו מברך, לא לפניה ולא לאחריה.

ועל המזון מברך לאחריו, ואינו מברך לפניו.

רבי יהודה אומר, מברך לפניהם ולאחריהם .

משנה העריכה

היה עומד בתפלה, ונזכר שהוא בעל קרי, לא יפסיק, אלא יקצר.

ירד לטבל, אם יכול לעלות ולהתכסות ולקרות עד שלא תנץ החמה, יעלה ויתכסה ויקרא.

ואם לאו, יתכסה במים ויקרא.

אבל לא יתכסה, לא במים הרעים ולא במי המשרה, עד שיטיל לתוכן מים.

וכמה ירחיק מהם ומן הצואה, ארבע אמות.

משנה ועריכה

זב שראה קרי, ונדה שפלטה שכבת זרע , והמשמשת שראתה נדה, צריכין טבילה, ורבי יהודה פוטר .

<< | משנה ברכות ג דפוסים | >>