משנה בכורים א דפוסים

| משנה בכורים א דפוסים | >>

משנה אעריכה

יש מביאין ביכורים וקורין, מביאין ולא קורין, ויש שאינן מביאין.

אלו שאינן מביאין, הנוטע לתוך שלו והבריך לתוך של יחיד או של רבים, וכן המבריך מתוך של יחיד או מתוך של רבים לתוך שלו.

הנוטע לתוך שלו והבריך לתוך שלו, ודרך היחיד ודרך הרבים באמצע, הרי זה אינו מביא.

רבי יהודה אומר, כזה מביא.

משנה בעריכה

מאיזה טעם אינו מביא? משום שנאמר (שמות כג, יט): "ראשית בכורי אדמתך", עד שיהו כל הגידולין מאדמתך.

האריסין והחכורות והסקריקון והגזלן, אין מביאין מאותו הטעם, משום שנאמר: "ראשית בכורי אדמתך".

משנה געריכה

אין מביאין ביכורים חוץ משבעת המינים.

לא מתמרים שבהרים, ולא מפירות שבעמקים, ולא מזיתי שמן שאינם מן המובחר.

אין מביאין ביכורים קודם לעצרת.

אנשי הר צבועים הביאו ביכוריהם קודם לעצרת, ולא קיבלו מהם, מפני הכתוב שבתורה (שמות כג, טז): "וחג הקציר בכורי מעשיך אשר תזרע בשדה".

משנה דעריכה

אלו מביאין ולא קורין: הגר מביא ואינו קורא, שאינו יכול לומר: "אשר נשבע ה' לאבותינו לתת לנו" (דברים כו, ג).

ואם היתה אמו מישראל, מביא וקורא.

וכשהוא מתפלל בינו לבין עצמו, אומר, "אלהי אבות ישראל".

וכשהוא בבית הכנסת, אומר "אלהי אבותיכם".

ואם היתה אמו מישראל, אומר "אלהי אבותינו".

משנה העריכה

רבי אליעזר בן יעקב אומר, אשה בת גרים לא תנשא לכהונה, עד שתהא אמה מישראל.

אחד גרים ואחד עבדים משוחררים, ואפילו עד עשרה דורות, עד שתהא אמן מישראל.

האפוטרופוס והשליח והעבד והאשה וטומטום ואנדרוגינוס, מביאין ולא קורין, שאינן יכולין לומר: "אשר נתתה לי ה'" (דברים כו, י).

משנה ועריכה

הקונה שני אילנות בתוך של חברו, מביא ואינו קורא.

רבי מאיר אומר, מביא וקורא.

יבש המעיין, נקצץ האילן, מביא ואינו קורא.

רבי יהודה אומר, מביא וקורא.

מעצרת ועד החג, מביא וקורא.

מן החג ועד חנוכה, מביא ואינו קורא.

רבי יהודה בן בתירא אומר, מביא וקורא.

משנה זעריכה

הפריש ביכוריו ומכר שדהו, מביא ואינו קורא.

והשני, מאותו המין אינו מביא.

ממין אחר, מביא וקורא.

רבי יהודה אומר, אף מאותו המין מביא וקורא.

משנה חעריכה

הפריש ביכוריו, נבזזו, נמקו, נגנבו, אבדו, או שנטמאו, מביא אחרים תחתיהם ואינו קורא.

והשניים אינם חייבים עליהם חומש.

נטמאו בעזרה, נופץ ואינו קורא.

משנה טעריכה

ומניין שהוא חייב באחריותן עד שיביא להר הבית? שנאמר (שמות כג, יט): "ראשית בכורי אדמתך תביא בית יי אלהיך", מלמד שחייב באחריותם עד שיביא להר הבית.

הרי שהביא ממין אחד וקרא, וחזר והביא ממין אחר, אינו קורא.

משנה יעריכה

ואלו מביאין וקורין: מן העצרת ועד החג, משבעת המינים, מפירות שבהרים, מתמרות שבעמקים, ומזיתי שמן מעבר הירדן.

רבי יוסי הגלילי אומר, אין מביאין ביכורים מעבר הירדן, שאינה ארץ זבת חלב ודבש.

משנה יאעריכה

הקונה שלשה אילנות בתוך של חברו, מביא וקורא.

רבי מאיר אומר, אפלו שניים.

קנה אילן וקרקעו, מביא וקורא.

רבי יהודה אומר, אף בעלי אריסות וחכורות מביאין וקורין.

| משנה בכורים א דפוסים | >>