משנה בכורים ב דפוסים

<< | משנה בכורים ב דפוסים | >>

משנה אעריכה

התרומה והביכורים, חייבים עליהן מיתה וחומש, ואסורים לזרים, והם נכסי כהן, ועולין באחד ומאה, וטעונין רחיצת ידיים והערב שמש. הרי אלו בתרומה וביכורים, מה שאין כן במעשר.

משנה בעריכה

יש במעשר וביכורים מה שאין כן בתרומה, שהמעשר והביכורים טעונים הבאת מקום, וטעונים וידוי, ואסורין לאונן.

רבי שמעון מתיר.

וחייבין בביעור.

ורבי שמעון פוטר.

ואסורין כל שהן מלאכול בירושלים.

וגידוליהן אסורים מלאכול בירושלים או לזרים ולבהמה.

ורבי שמעון מתיר.

הרי אלו במעשר ובביכורים, מה שאין כן בתרומה.

משנה געריכה

יש בתרומה ומעשר מה שאין כן בביכורים, שהתרומה והמעשר אוסרין את הגורן, ויש להם שיעור, ונוהגים בכל הפירות, בפני הבית ושלא בפני הבית, ובאריסין ובחכורות ובסקריקון ובגזלן.

הרי אלו בתרומה ובמעשר, מה שאין כן בביכורים.

משנה דעריכה

ויש בביכורים מה שאין כן בתרומה ובמעשר, שהביכורים נקנין במחובר לקרקע, ועושה אדם כל שדהו ביכורים, וחייב באחריותם, וטעונים קרבן ושיר ותנופה ולינה.

משנה העריכה

תרומת מעשר שוה לביכורים בשתי דרכים, ולתרומה בשתי דרכים.

ניטלת מן הטהור על הטמא, ושלא מן המוקף, כביכורים.

ואוסרת את הגורן, ויש לה שיעור, כתרומה.

משנה ועריכה

אתרוג שוה לאילן בשלשה דרכים, ולירק בדרך אחד.

שוה לאילן בערלה וברבעי ובשביעית.

ולירק בדרך אחד, שבשעת לקיטתו עישורו, דברי רבן גמליאל.

רבי אליעזר אומר, שוה לאילן בכל דבר.

משנה זעריכה

דם מהלכי שתים שוה לדם בהמה להכשיר את הזרעים.

ודם השרץ אין חייבין עליו.

משנה חעריכה

כוי יש בו דרכים שוה לחיה, ויש בו דרכים שוה לבהמה, ויש בו דרכים שוה לבהמה ולחיה, ויש בו דרכים שאינו שוה לא לבהמה ולא לחיה.

משנה טעריכה

כיצד שוה לחיה? דמו טעון כיסוי כדם חיה, ואין שוחטין אותו ביום טוב, ואם שחטו, אין מכסין את דמו, וחלבו מטמא בטומאת נבלה כחיה, וטומאתו בספק, ואין פודין בו פטר חמור.

משנה יעריכה

כיצד שוה לבהמה? חלבו אסור כחלב בהמה, ואין חייבין עליו כרת, ואינו נלקח בכסף מעשר לאכול בירושלים, וחייב בזרוע ולחיים וקיבה. רבי אליעזר פוטר, שהמוציא מחברו עליו הראיה.

משנה יאעריכה

כיצד אינו שוה לא לחיה ולא לבהמה? אסור משום כלאים עם החיה ועם הבהמה.

הכותב חייתו ובהמתו לבנו, לא כתב לו את הכוי.

אם אמר: הריני נזיר שזה חיה או בהמה, הרי הוא נזיר.

ושאר כל דרכיו שוים לחיה ולבהמה, וטעון שחיטה כזה וכזה, ומטמא משום נבלה ומשום אבר מן החי כזה וכזה.

<< | משנה בכורים ב דפוסים | >>