מצודות על תהלים צה


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"לכו נרננה לה'" - לעתיד יזרזו זא"ז ויאמרו לכו נרננה וגו'

מצודת ציון

"לכו" - הוא ענין זרוז כמו ועתה לכו ונהרגהו (בראשית לז)והלא בא אצלם

"נריעה" - מלשון תרועה

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"נקדמה" - נקדם עצמינו לבוא מול פניו בהודאת שפתים להודות לו על הטובה הבאה

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אלהים" - הם מלאכי מעלה

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"מחקרי ארץ" - דברים הנעלמים בארץ אשר יחקרו בדעת להבינם

"ותועפות" - גבהי ההרים המה לו

מצודת ציון

"מחקרי" - מלשון חקירה וחפוש

"ותועפות" - ענין גבהות ע"ש העוף אשר יעופף בגובה האויר

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"והוא עשהו" - תקנו על מקומו להיות נקוה במקום אחד

מצודת ציון

"עשהו" - ענין תקון כמו וימהר לעשות אותו (בראשית יח)

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ונכרעה" - הוא כפיפת הראש וקצת הגוף

"נברכה" - הוא כריעת הברכיים על הארץ

"עושנו" - המגדל והמרומם אותנו

"נשתחוה" - הוא שטוח כל הגוף בארץ

מצודת ציון

"עושנו" - ענין הרמה וגדולה כמו הוא עשך ויכוננך (דברים לב)

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"היום" - ר"ל היום ההוא ינהיג אתכם כן כאשר בקולו תשמעו

"וצאן ידו" - ר"ל כמו הרועה הרחמני אשר ינהג הצאן עם נטיית היד ולא במקל

"עם מרעיתו" - שהוא רועה ומנהיג אותנו

מצודת ציון

"אם" - כאשר וכן ואם יהיה היובל (במדבר לז)

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אל תקשו לבבכם" - להרהר אחרי ה' כמו במי מריבה

"כיום" - כמו במי מסה במדבר וכפל הדבר במ"ש כי היא היא כמ"ש ויקרא שם המקום מסה ומריבה וגו' (שמות יז)

מצודת ציון

"תקשו" - מלשון קשה

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בחנוני גם ראו פעלי" - אפילו אחר שראו פעלי במצרים ועל הים ובמדבר עכ"ז לא האמינו בי וחזרו ובחנו אותי

"אשר נסוני" - אם היכולת בידי ליתן להם מים כמה שנאמר שם

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"והם" - אחר כל הקטטה לא ידעו הם את דרכי

"אקוט בדור" - היה לי קטטה באנשי הדור ההוא ואמרתי זהו העם אשר לבבם תועה מאחרי

מצודת ציון

"אקוט" - מלשון קטטה ומריבה

"תועי" - ענין הפניה מדרך הישר כמו תעיתי כשה אובד (לקמן קיט)

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אם יבואון" - ענין שבועה הוא וגזם ולא אמר והרי הוא כאדם האומר כך וכך יהיה אם אעשה הדבר הזה וכן אם לדוד אכזב (לעיל פט)

"אשר נשבעתי" - אשר בעבור זה קצפתי עליהם ונשבעתי בחרון אפי שלא יבואון אל מנוחתי זה ארץ ישראל