מצודות על תהלים צו


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"שירו לה'" - לעתיד שירו על הישועה הבאה

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בשרו מיום ליום" - בכל יום בשרו זה לזה על הישועה חדשה

מצודת ציון

"בשרו" - ענינו השמעת חדשות

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"על כל אלהים" - הם השמש והירח וכל צבא השמים שהיו העכו"ם עובדים להם וקבלום לאלוה

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אלילים" - כי למול ה' כמוהם כאין

"וה'" - אבל ה' עשה את השמים וצבאיו בכללו א"כ גם המה מעשה ידי ה'

מצודת ציון

"אלילים" - הוא מלשון אל ולא ר"ל דבר מבלי תועלת וכן רופאי אליל (איוב יג)

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"הבו לה'" - וחוזר ומפרש הבו לה' כבוד ועוז ר"ל ספרו כבודו ועוזו

מצודת ציון

"הבו" - תנו ור"ל תנו בפה ואמרו כמו ולא נתן תפלה (שם א)

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כבוד שמו" - כבוד הראוי לשמו

"שאו" - סבלו מנחה על הכתף ובואו עמה לחצרותיו והוא בית המקדש

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בהדרת קדש" - בבה"מ המהודר בקדושה

מצודת ציון

"חילו" - מלשון חיל ורעדה

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ידין" - הוא הדן את העמים במשפט הישר והראוי

"אף תכון" - ר"ל עתה נראה שאף העולם אתה ה' הכנת לבל יהי נוטה לפול

"אמרו בגוים" - בין כל העכו"ם אמרו זה לזה ה' מלך ר"ל עתה הראה מלכותו

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ומלואו" - הבריות הממלאים אותו

"ירעם" - ישמיע קול רם לגודל השמחה

"ישמחו השמים" - ענין מליצה הוא על רוב השמחה שתהיה אז בעולם וכן ביום רעה נאמר שמש וירח קדרו (יואל ב')

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"וכל אשר בו" - הבריות המצויות בשדה

מצודת ציון

"יעלוז" - ישמח

"שדי" - כמו שדה

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"לפני ה'" - השמחה תהיה לפני ה' על כי בא וחוזר ומפרש שבא לשפוט יושבי הארץ

"באמונתו" - באמת לפי הראוי