מצודות על תהלים צד


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אל נקמות ה'" - אתה ה' היכול על הנקמות לכן אתה האל הופיע נקמות בקחת נקם מאויביך

מצודת ציון

"הופיע" - ענין הארה כמו הופיע מהר פארן (דברים לג)

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"הנשא" - הראה רוממותיך והשב גמול על המתגאים למולך

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"עד מתי" - וחוזר ומפרש עד מתי יעלוזו וישמחו

מצודת ציון

"יעלזו" - ישמחו

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"יביעו" - ענין אמירה כמו יום ליום יביע אומר (לעיל יט)

"עתק" - דבור חזק כמו יצא עתק מפיכם (שמואל א ב')

"יתאמרו" - מלשון התרוממות וכן את ה' האמרת (דברים כו)

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"ידכאו" - ענין כתיתה ושבירה

"יענו" - מלשון ענוי

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ולא יבין" - אינו נותן לב להתבונן במעשיהם

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בינו" - אתם השוטים שבעם תנו לב להבין

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אם יוצר עין" - אם אמנם הוא יוצר עין הלא בודאי לא נעלמה ממנו השגת הראות

"הנוטע" - הלא בודאי הנוטע אוזן הוא ישמע כי אם היתה השגת השמע נעלמה ממנו איך ברא האוזן כלי השמע

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"המלמד" - הלא הוא המלמד לאדם דעת ובהבטה מועטת יבין מעשיכם ועליהם הוכח יוכיח

"היוסר" - המייסר את הגוים במבול ובהפלגה הלוא יוכיח אתכם

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כי המה הבל" - מול חכמת המקום להבל תחשב ויבן א"כ בהבטה מועטת

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אשרי הגבר" - אשרי להצדיקים המעונים אשר ה' הוא המייסרם ובזה מלמד אותנו מתורתו ר"ל בזה מגלה אוזן לעשות את דברי התורה

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"עד יכרה" - עד יתן לב לראות חפירת השחת להוריד בה את הרשע לגיהנם כי כשהאדם בהרווחה נותן לב לראות מפלת שונאו ולא כן כשאינו בהרווחה

"להשקיט" - בכדי להשקיט לו מן ימי רעה הם ימי גהינם

מצודת ציון

"להשקיט" - ענין הנחה

"יכרה" - ענין חפירה כמו בור כרה (לעיל ז')

"שחת" - בור

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"לא יטוש" - לא יעזוב עד עולם

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ואחריו" - אחרי ככלות המשפט ישובו כולם להיות ישרי לב כי העון נתמרק ולא יוסיפו עוד לחטוא בראותם כי המשפט מעותד לבוא

"ישוב משפט" - משפט יסורים עליו יבוא וישוב ויבוא עד כי ישאר מוצדק וזכאי

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"מי יקום לי" - מי הוא המקים אותי בהלחמי עם מרעים הלא אין לאל ידי

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"לולי" - אם לא היה לי ה' לעזרה היתה נפשי שוכנת בשעה מועטת במקום השתיקה והוא הקבר

מצודת ציון

"דומה" - ענין שתיקה כמו נאלמתי דומיה (לעיל לט)

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אם אמרתי" - כאשר אני רואה עצמי בסכנה ואחשוב שכבר מטה רגלי לנפול הנה חסדך ה' ישען אותי להשאר עומד

מצודת ציון

"מטה" - מלשון הטיה

"יסעדני" - מלשון סעד ותמיכה

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ברוב" - בעת בוא בקרבי רבוי מחשבות מתוגה וצער על אריכת הגלות הנה תנחומיך הנאמרים מפי הנביאים הם ישעשעו וישמחו נפשי

מצודת ציון

"שרעפי" - ענין מחשבה וכן בחנני ודע שרעפי (לקמן קלט)

"ישעשעו" - מלשון שעשוע ושמחה כמו ושעשע יונק (ישעיהו יא)

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"יוצר עמל" - בורא ומחדש דברי עמל

"עלי חוק" - להיות להם חק קבוע

"היחברך" - וכי יחבר עמך להיות דומה לך הכסא של אנשים העושים הוות המשברים ורוצצים את האביונים

מצודת ציון

"הוות" - ענין שברון

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ירשיעו" - מחייבים בדינם המקולקל

"יגודו" - יתחברו גדודים על נפש הצדיק לקחתה

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ויהי ה'" - אבל ה' היה לי למשגב להצילני מידם

מצודת ציון

"למשגב" - לחוזק

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"יצמיתם ה'" - כאומר אף אם יתמהמה בוודאי יכריתם ולא יהיו נקיים מן ההכרתה

"וישב עליהם" - עליהם ישיב את גמול החמס שעשו בכח הזרוע

"וברעתם" - בהרעה עצמה שהביאו עלי בה יכריתם ה'

מצודת ציון

"אונם" - ענין כח כמו מצאתי און לי (הושע יב)

"יצמיתם" - ענין כריתה כמו אותו אצמית (לקמן קא)