מצודות על תהלים נב


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"משכיל" - בו ישכיל את העם להזהר מלשון הרע

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"האדומי" - מתגורר היה באדום

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"חסד" - וכי לא ידעת שחסד אל הוא בכל עת וימצאו לי מרחמים

"הגבור" - אתה דואג הגבור בתורה מה תשתבח עצמך בהרעה שעשית לי בחושבך שמעתה הכל ימנעו מלתת לי צידה ואהיה נלכד ביד שאול

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"תחשוב לשונך" - לפי שהלשון תגלה מחשבת הלב אמר תחשוב לשונך

"עושה רמיה" - שחותך הבשר עם השיער וכן אתה משנאתך לי האבדת לכהני נוב 

מצודת ציון

"הוות" - דברי שבר

"כתער" - סכין שמגלחין בה

"מלוטש" - מחודד

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"שקר" - מוסב על מלת אהבת לומר אהבת לדבר שקר מלדבר צדק שהוא דבר המתקיים לעולם

"מטוב" - מלעשות טוב

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"דברי בלע" - הם לשון הרע הנאמר בבליעה ובחשאי

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מאהל" - מביתך

"ושרשך" - יעקור שרשך מארץ חיים ועד עולם מבלי חזרה

"גם אל" - כמו שעל ידך נתץ שאול כהני נוב כן גם אותך יתצך האל 

מצודת ציון

"יתצך" - מלשון נתיצה והריסה

"לנצח" - לעולם

"יחתך" - מלשון חתת ושבר כמו ואל תחת (יהושע א')

"ויסחך" - ענין הריסה ועקירה כמו בית גאים יסח ה' (משלי טו)

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וייראו" - יוסיפו יראת ה'

"ועליו" - על דואג ילעגו

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יעוז בהותו" - היה מחזק עצמו במה שדבר הוות על כהני נוב כי בזה מצא חן בעיני שאול

"הנה הגבר" - יאמרו בלעגם הנה זהו הגבר אשר לא שם את אלהים חזקו ובטחונו ראו מה עלתה בו 

מצודת ציון

"יעוז" - תחזק

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואני" - אבל אני אהיה נשרש בבית אלהים כזית רענן כי אני בטחתי בחסד אלהים עולם ועד ואינני כדואג 

מצודת ציון

"רענן" - לח ורטוב

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי עשית" - כאשר שאלתי

"ואקוה שמך" - אשר תעשה עמדי עוד חסד כי הלא טוב אתה נגד חסידיך ולזה אקוה אשר גם תיטיב לי בחסדך פרק נג