מצודות על תהלים נא


פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בבוא" - להוכיחו בדבר ה' כאשר בא אל בת שבע

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הרב" - הרבה ומאוד כבסני

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"נגדי תמיד" - לזכור בו ולדאוג עליו

"אני אדע" - מכיר אני שפשעתי ותוהא אני עליו

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"למען וגו'" - מתחלה נעשית למען תהיה צדיק בדבריך שאמרת שלא אעמוד בנסיון כזה וכמ"ש רז"ל

"תזכה וגו'" - מוסב על מלת למען כאומר ועתה מחול לי למען תהיה זכאי בשפטך את הרשעים הממאנים לשוב על כי יראו שמחלת לי בתשובה

"לך לבדך" - ובידך א"כ למחול משא"כ אם היה החטא לאדם

"בעיניך" - כפל הדבר במ"ש

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ובחטא יחמתני אמי" - כשנתחממה אמי כשנתעברה ממני היה בחטא וכפל הדבר במ"ש

"הן בעוון חוללתי" - כי אמרו רבותינו ז"ל שדוד היה בן תמורה כי אביו חשב שבא על שפחתו ובא על אשתו ולזה אמר הלא נבראתי בעון ולזה מאוד גבר בי היצה"ר להחטיאני בדבר העון אשר הוא מעין העון אשר נבראתי בה 

מצודת ציון

"חוללתי" - נבראתי כמו ואל שרה תחוללכם (ישעיהו נ"א)

"יחמתני" - מלשון חמימה

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"תכבסני" - ר"ל מחול לי לבל ישאר רושם עון ואהיה לבן יותר מן השלג מבלי רושם עון כלל

"תחטאני" - לזה תסיר חטאי כמו שמסירין הטומאה עם הזאת האזוב ואהיה טהור מטומאת החטא 

מצודת ציון

"תחטאני" - תסיר חטאי וכן ובכל תבואתי תשרש (שם לא) ור"ל תסיר השורש

"באזוב" - שם עשב מה

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"תשמיעני ששון ושמחה" - השמיעני סלחתי ויהיה לי שמחה וששון ואז תגלנה העצמות אשר דכית בדבר הנבואה הקשה הבאה אלי 

מצודת ציון

"דכית" - ענין כתיתה

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הסתר פניך" - לבל יעמדו מול פניך לקטרג בי

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לב טהור" - לבל אחטא עוד

"ורוח נכון" - רוח ישר וכפל הדבר במ"ש

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אל תשליכני" - למאס בי ולעזבני אל המקרים

"ורוח קדשך" - רוח הקודש אשר בי מאז

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"תסמכני" - סמוך אותי ברצון אהבת המתן כמשפט לאוהבי ה'

"השיבה" - שלח לי ששון ישועה כמאז 

מצודת ציון

"נדיבה" - מלשון נדיב האוהב לתת מתן

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אליך ישובו" - ע"י דברי אלה ידעתי כי ישובו

"אלמדה" - אז אוכל ללמד את דרכיך את הפושעים ולהזהירם על התשובה ולומר להם ראו מה עלתה בי ע"י התשובה

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מדמים" - שלא יושפך דמי בגמול עון הזה ואז תרנן לשוני הצדקה שעשית עמדי

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"תפתח" - במה שתמחול לי תפתח פי להגיד תהלתך לרבים ולהעיר לבם על התשובה

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי לא תחפוץ" - אין עיקר חפצך בזבח ומתן 

מצודת ציון

"ואתנה" - מלשון אתנן ומתן

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"זבחי" - רוח נשברה הוא הזבח המרוצה ולא תבזה אם כן לבי הנשבר והנדכה

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"היטיבה" - חוזר גם להתפלל על בני הגולה בבבל ואשור ואמר ראה לבותם הנשברים והיטיב ברצונך את ציון שתבנה ותכונן

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אז יעלו וגו'" - כפל הדבר במ"ש

"אז תחפוץ וגו'" - כי אז תמלא הארץ דעה ולא יחטאו ולא יצטרכו עוד להביא חטאות ואשמות ולבד זבחי צדק יזבחו והם שלמים ועולות הבאים בנדבה ומבלי חטא 

מצודת ציון

"וכליל" - היא מנחת כהן שנאמר בה כליל תהיה (ויקרא ו)לפי שכולו נשרף