מצודות על תהלים נג


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"משכיל" - האמור בהשכל רב

מצודת ציון

"מחלת" - שם כלי נגון

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"השחיתו" - הוא ועמו השחיתו ועשו עול ותעוב ואין בהם מי שיעשה טוב

"אמר נבל" - טיטוס המחריב את הבית אמר בלבו אין אלהים הכל לפי המקרה ואמר בלשון עבר כדרך הנבואה במקומות רבות

מצודת ציון

"נבל" - אדם פחות ונבזה

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"היש משכיל" - למחות בדבר

"דורש" - לדרוש ולחקור את אלהים לדעת אשר השגחתו בכל

"השקיף" - לראות מעשה העם ההוא

מצודת ציון

"השקיף" - ענין הבטה בכוונת הלב

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כולו סג" - כל העם חזרו לאחור ופרשו מדרך הטוב ויחדיו נבאשו ר"ל קלקלו מעשיהם

מצודת ציון

"סג" - ענין חזרה לאחור כמו והוסג אחור משפט (ישעיהו נט)

"נאלחו" - נבאשו כמו נתעב ונאלח (איוב טו)

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"הלא ידעו" - ר"ל איך יאמרו אין אלהים הלא יש לדעת לפועלי האון שאוכלים את עמי באין מוחה כאוכל את הלחם שכ"ז הוא בעבור אשר עמי לא קראו לה'

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"הבישותה" - ומה שאתה טיטוס ביישת את ישראל בהרג ואבדן זה היה בעבור כי ה' מאסם אז ברוע מעלליהם ולא בא במקרה

"כי אלהים" - כאשר אלהים פזר עצמות החונים עליך ירושלים

"שם פחדו" - כי הלא שם בירושלים עצמה בעת בוא סנחריב וצר עליה הלא פחדו פחד אשר לא היה כפחד הזה מעולם על כי כולם נפלו פגרים מתים

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"יגל יעקב" - אז ישמחו כי גאולה שלמה תהיה

"בשוב" - בעת אשר ישקיט ה' את בני השביה ר"ל שהכל יכירו אשר מאת ה' תהיה ההשקטה

"מי יתן" - הלואי שתבוא מהרה תשועת ישראל מהשוכן בציון

מצודת ציון

"בשוב" - ענין הנחה ומשיבת נפש

"שבות" - מלשון שביה