מצודות על תהלים ל


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"חנוכת הבית" - המזמור הזה תקן לאמרו בעת חנוכת בית המקדש

מצודת ציון

"חנוכת" - התחלת הדבר שעתיד לעמוד בה קרוי חנוך בלשון המקרא

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אויבי" - האומרים עדיין העון הזה שמור בידי

"דליתני" - רוממתני במה ששלמה בני הבא מבת שבע בנה המקדש כי בזה ידעו הכל אשר מחלת לי על עון דבת שבע

מצודת ציון

"דליתני" - רוממתני כמו דלו עיני למרום (ישעיהו ל"ח)

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ותרפאני" - הוא מחילת העון שהיא רפואת הנפש וכן נאמר ושב ורפא לו (ישעיהו ו')

"שועתי" - התפללתי על העון הזה

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"מירדי" - מירידתי אל הבור וכפל הדבר במלות שונות

"העלית" - הצלתני מן המיתה ע"י מחילת העון

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"זמרו וגו'" - בראותכם גודל חסדי ה'

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בערב" - רצה לומר כן דרכו מעולם כאשר יחטא האדם וילין עמו בערב בכי מהפורענות הבא ובשוב מדרכו יתרצה לו ומיד לבוקר ישלח עזרתו לשמחו

"כי רגע" - רק רגע חרה עלי באפו

"חיים ברצונו" - בעת נתרצה לי הבטיחני החיים

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בשלוי" - כשהייתי בשלוה אמרתי לעולם לא אנטה לפול

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ה' ברצונך" - עתה רואה אני אשר הכל ממך כשהיית מרוצה לי העמדתה להררי ולגדולתי להיות בה העוז וכאשר הסתרת פניך ממני בעבור העון הייתי נבהל וחרד מהצרות הבאות

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"מה בצע" - מה תועלת כשישפך דמי

"היודך עפר" - כשהאדם שב להיות עפר וכי יודך אז וכי יגיד אמתך הלא טוב להחיותו ושב ורפא לו ואז יודה לך

מצודת ציון

"מה בצע" - מה תועלת וחמדה כמו ומה בצע (מלאכי ג')

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"הפכת" - הלא רבות פעמים הפכת מספדי למחול והשק אשר שמתי על מתני בעבור האבל והצער הלא התרת אותו מעלי ואזרתני בשמחה לזה גם עתה חנני

מצודת ציון

"למחול" - מלשון מחולות ורקוד

"פתחת" - ענין התרת הקשר כמו פתחת למוסרי (לקמן קי"ו)

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"למען יזמרך" - ובעבור זה תזמר לך הנשמה ולא ישתוק מן הזמר ואודך לעולם

מצודת ציון

"כבוד" - היא הנשמה שהיא כבוד הגוף