מצודות על תהלים כט


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בני אלים" - אתם בני אברהם יצחק ויעקב הבו לה' וחוזר ומפרש מהו ואמר הבו לה' כבוד ועוז ר"ל שבחו ואמרו הכבוד והעוז המה לה' 

מצודת ציון

"הבו" - תנו כמו הבה את אשתי (בראשית, כט) רצה לומר תנו בפה ואמרו כמו ולא נתן תפלה (איוב, א)

"אלים" - חזקים כמו אילי מואב (שמות, טו)

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בהדרת" - במקום שהוא מהודר בקדושה והוא בית המקדש

"כבוד שמו" - הכבוד הראוי לשמו כי כל שם משמותיו מורה על כבודו

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הרעים" - ירעם בקול

"ה' על מים רבים" - ה' ירעם בקול על העכו"ם הנמשלים למים רבים וכפל הדבר פעמים ושלש להתמדת הדבר

"קול ה'" - אז ישאג קול ה' להחריד העכו"ם הנמשלים לנחלי מים 

מצודת ציון

"הרעים" - מלשון רעם ורעש

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בכח" - ישאג בכח רב

"בהדר" - בעבור להדר ולפאר את ישראל להיות להם למחסה

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ארזים" - הוא משל על מלכי עובדי כוכבים ומזלות 

מצודת ציון

"הלבנון" - שם יער בארץ ישראל

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לבנון ושריון" - רצה לומר המלכים האדירים

"וירקידם" - בתנועת הרעדה 

מצודת ציון

"וירקידם" - ענין קפיצה ודלוג

"לבנון ושריון" - שמות הרים

"בן ראמים" - ראם קטן וכן ובן יונה (ויקרא י"ג)

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"חוצב" - כורת להבות אש לשלחם על פני הארץ והם הברקים והמה יחרידו את העובדי כוכבים ומזלות 

מצודת ציון

"חוצב" - ענין חטיבה וחתוך כמו חצבה עמודיה שבעה (משלי ט')

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יחיל מדבר" - ירעיד יושבי מדבר

"מדבר קדש" - שהיא גדולה ורחבה 

מצודת ציון

"יחיל יחולל" - מלשון חיל וחלחלה

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ובהיכלו" - וכל הבאים בבית המקדש יאמרו הנה עתה נראה כבודו

"ויחשוף יערות" - כי ישבר ויפיל כל עצי היערות וישארו א"כ היערות מגולים ופנוים מן האילנות והכל הוא דרך משל על מפלת העכו"ם 

מצודת ציון

"אילות" - נקבות מאילים

"ויחשוף" - ענין גלוי כמו מחשוף הלבן (בראשית לשון)

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וישב" - רצה לומר כמו כן בימי המשיח ישב הוא לבדו למלך לעולם כי האלילים כליל יחלוף

"ה' למבול ישב" - כמו בעת שהיה המבול ישב ה' לבדד כי הכל נשטף ונודע אז שהוא המושל בכל 

מצודת ציון

"למבול" - כמו במבול

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ה' עוז" - אז יתן ה' החוזק לעמו ויברכם בשלום כי לא תהיה עוד מלחמה