מצודות על תהלים י


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"תעמוד ברחוק" - כאלו תעמוד ברחוק מקום ותעלים עצמך בעת צרה 

מצודת ציון

"תעלים" - מלשון העלמה

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בגאות" - בעבור רוב גאותו רודף את העני ותופש אותו במחשבתו אשר חשב לתפשו בו 

מצודת ציון

"ידלק" - ירדוף וכן כי דלקת אחרי (בראשית ל"א)

"במזמות" - ענין מחשבה

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי הלל רשע" - בעבור שהרשע מהלל ומשבח עצמו על שהשיג תאותו והגזלן בעת עשותו נאצות אז יתברך בלבבו לאמר שלום יהיה לי כי לא נעשה בו דבר ע"כ מלא לב האדם לעשות רע 

מצודת ציון

"הלל" - ענין שבח כמו ויהללו אותה (שם י"ב)

"ובוצע" - הגזלן כמו הוי בוצע בצע (חבקוק ב')

"נאץ" - בזה כמו כי נאצו האנשים את מנחת ה' (שמואל א ב')

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כגובה" - כאשר גבהה חמתו על מי חושב שאין מי דורש במעשיו וכל מחשבותיו הוא שאין אלהים בעולם לפרוע לו על מעשיו

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יחילו" - על שבכל עת יצליח בדרכיו ומשפטיך מסולק ממנו ובהפחה מועטת מאבד את שונאיו 

מצודת ציון

"יחילו" - יצליחו כמו לא יחיל טובו (איוב כ')

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לדור ודור" - אף לאחר כמה דורות יצליח ולא יראה ברעה

"אמר בלבו" - לזאת חושב שלא ינטה לעולם להיות מושפל לארץ

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"תחת לשונו" - כפל הדבר במ"ש

"אלה" - ממלא פיו בשבועות שוא ומרמה 

מצודת ציון

"אלה" - שבועה כמו ושמעה קול אלה (ויקרא ח')

"ותוך" - ענין מרמה הנסתר בתוך הלב

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"עיניו" - עושה עצמו כמסתיר עין מן העני וכאלו אין דעתו עליו לבל יהיה נשמר

"ישב" - הרשע יושב במארב החצרים ולוכד את הנקי והורגו בסתר 

מצודת ציון

"לחלכה" - ענינו כענין עני וחלוש ודומה לו במקראות שלאחריו

"יצפנו" - יסתירו כמו יצפון לצדיק (משלי י"ג)

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"במשכו" - אמר לשון הנופל בצייד המושך חבל הרשת ללכוד את הבא בה

"יארוב" - במקום נסתר יארוב וכאריה האורב בסוכו כן יארוב לחטוף את העני 

מצודת ציון

"לחטוף" - ענין מהירות הלקיחה כמו וחטפתם לכם (שופטים כ"א)

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ידכה ישח" - מראה עצמו כתוש וכפוף לבל ירגישו בו אבל מפיל בכחו הרב את העניים 

מצודת ציון

"ידכה" - ענין כתישה

"ישוח" - מלשון שיחה וכפיפה כמו שחה לעפר (לקמן מ"ד)

"בעצומיו" - בחזקו כמו ועצם כחו (דנייאל ח')

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אמר" - כ"ז הוא על כי חושב או האל שכח מעשיו או שאינו משגיח בהם

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"קומה" - לזה קום והרם ידיך עליו להכותו ואל תשכח העניים הנלכדים בידו

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"על מה" - בעבור מה מלאה לב הרשע לנאץ את אלהים כי חושב בלבו שאינך דורש מעשיו

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לתת בידך" - ובידך לתת לאיש כדרכיו ולכן יעזוב העני בטחונו מכל אדם וישען עליך כי מעולם אתה עוזר ליתום אשר חלפה עזרתו

"ראתה" - אבל באמת ראיתה מעשיו כי מעולם רואה אתה העמל והכעס מה שהרשע עושה

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ורע" - ואז אף הרגיל לעשות רע כשתדרוש רשעו לא תמצא כי יחזור למוטב כשיראה שאתה עושה דין ברשעים

"שבר" - לזה שבור חוזק הרשע למען יבין כי יש אלהים שופטים

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ה' מלך וגו'" - הלא מלכותך לעולם וככחך אז כחך עתה והלוא אבדו גוים מארצו בעבור מעשיהם הרעים לזה עשה כן גם עתה לאבד הרשעים

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"תאות" - הלא מעולם שמעת למלאות תאות ענוים לכן גם עתה כשלבם נכון להתפלל בכוונת הלב שמע אליהם ומלא תאותם

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בל יוסיף" - ולא יוסיף עוד העושק לערוץ ולהכאיב לבני אדם כאשר יראה כי שלם תשלם

"לשפוט" - לקחת משפטם מיד עושקיהם 

מצודת ציון

"ודך" - כחוש ומעונה

"לערוץ" - לשבור כמו אל תערוץ (יהושע א')