מצודות על תהלים ט


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"לבן" - שם אדם נלחם עם דוד וכשמת אמר עליו שירה

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"אשמחה ואעלצה" - כפל הדבר במ"ש 

מצודת דוד

"אזמרה שמך עליון" - אשבחו לומר ששמו עוד עליון ונעלה על כל התשבחות

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בשוב" - כשלא יוכלו אויבי לי וישובו לאחור ויכשלו ויאבדו אז אשמחה ואעלצה שמחה כפולה בעבור הטובה הכפולה

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"משפטי ודיני" - להתמדת הדבר כפל במ"ש

"לכסא" - כמו בכסא ובא הלמ"ד במקום הבי"ת וכן כי בוחר אתה לבן ישי (שמואל א כ') ומשפטו בבן ישי 

מצודת דוד

"כי עשית" - הלא רבות פעמים עשית משפטי וישבת בכסא לשפוט אויבי

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"גערת" - ענין זעקת נזיפה 

מצודת דוד

"גערת" - בעבורי גערת גוים וגו' ומחית שמם לבל יזכרו

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"נתשת" - ענין עקירה והריסה כמו לנתוש ולנתוץ (ירמיהו א'

מצודת דוד

"האויב" - אתה האויב דע שהחרבות תמו לנצח ר"ל המקומות החרבות שבך יכלו עד עולם ולא ישובו לקדמותן ואף הערים אשר נהרסו בחטאך המה יהיה נאבד זכרם וכפל הדבר במ"ש

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וה' לעולם ישב" - כי ה' חי לעולם וכ"כ ממשלתו וא"כ מי יבנה את אשר הרס הוא

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"והוא ישפט" - עד עולם ישפוט העכו"ם בדין הישר והצדק כאשר ראוי להם להאביד זכרון עריהם

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"משגב" - חוזק

"לדך" - מושבר וכתוש כמו דכאי רוח (לקמן ל"ד)

"לעתות" - מלשון עת 

מצודת דוד

"משגב לדך" - אבל לנשברי לב יהיה למשגב ומתי יהיה למשגב כשיהיה בעולם עת צרה

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי לא עזבת" - כי יראו אשר לא עזבת דורשך

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"עלילותיו" - מעשיו 

מצודת דוד

"יושב ציון" - המשרה שכינתו בציון

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ענוים" - שפלי רוח 

מצודת דוד

"כי דורש דמים" - כי הוא דורש לדעת הדם אשר שפכו העכו"ם וזכורים הם לפניו עם שאינו ממהר לפרוע

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מרוממי" - הלא אתה מעולם מרומם אותי משערי מות

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ברשת" - פח יקוש 

מצודת דוד

"בשחת" - בהבור אשר עשו לישראל

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"נוקש" - מלשון מוקש

"הגיון" - ענינו מחשבה כמו והגיון לבי (לקמן י"ט) 

מצודת דוד

"נוקש רשע" - כאשר הרשע יפול בהמוקש אשר עשה אז עד עולם יחשבו בלב פרסום המקום

"נודע ה'" - כשעושה משפט בעכו"ם אז הוא נודע ומפורסם לכל

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"לשאולה" - כן יקרא הגיהנם 

מצודת דוד

"ישובו" - לפי שהשאול מוכן להם אמר לשון ישובו כאדם ששב אל ביתו המוכן לשבתו

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"תאבד לעד" - מלת לא משמשת בשנים כאלו אמר לא תאבד לעד

"כי לא לנצח" - ולכך יפרע מן העכו"ם

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"אנוש" - הוא שם משמות האדם ויורה על חולשו שהוא מלשון ואנוש הוא (ירמיהו י"ז)

"פניך" - כעסך כמו פני ה' (לקמן ל"ד) 

מצודת דוד

"אל יעוז אנוש" - אל יתחזקו העובדי כוכבים ומזלות

"על פניך" - ר"ל בעת כעסך

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"מורה" - השלכה כמו ירה בים (שמות טו

מצודת דוד

"שיתה" - תשים להם השלכה והשפלה למען ידעו שהמה לעולם אנוש ולא אל