מצודות על תהלים יא


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לנפשי" - איך תאמרו על נפשי הר שלכם הוא נד כצפור ר"ל מלך ישראל הוא נד מפני שאול כצפור הזה הנודד וסופו לפול ברשת וכן יהיה סופו ליפול ביד שאול ואמר איך תאמרו כן הלא בה' חסיתי וכל יכול להצילני

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"יתר" - חבל הקשת כמו שבעה יתרים (שופטים , יז)

"לירות" - להשליך כמו ירה בים (שמות, טו)

"במו" - כמו בתוך

"אופל" - חשך 

מצודת דוד

"לירות" - את החצים

"במו אופל" - ר"ל בהסתר

"לישרי לב" - על כהני נוב

"כי הנה" - ר"ל ואם תחשבו שעזבני ה' בעבור עון הריגת כהני נוב כי הלא הנה הרשעים דרכו קשת וגו' והוא משל על הלשון הרע שאמר דואג לשאול על כהני נוב

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"השתות" - היסודות כמו והיו שתותיה מדוכאים (ישעיהו, יט) 

מצודת דוד

"צדיק מה פעל" - על עצמו אמר דוד הלא אני צדיק בזה ומה פעלתי אני הלא לא עשיתי מאומה

"כי השתות" - הרשעים הללו הרסו יסוד העולם הם כהני נוב צדיקי יסודי עולם

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"עפעפיו" - כן יקרא אישון העין 

מצודת דוד

"וה' בהיכל וגו'" - אף שה' מגביה לשבת בהיכל קדשו אשר בשמים עכ"ז משפיל עיניו לראות בארץ לבחון מעשה בני אדם ויודע הוא בשלמי הרעה

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ורשע" - אבל את הרשע ישנא עם כי חדל הוא מן היסורים

"צדיק יבחן" - מה שאני נרדף משאול לא הוא בעבור העון רק כן דרך ה' להבחין את הצדיק ביסורים אם יעמוד בצדקתו להטיב אחריתו ולא משנאתו אותו מייסרו

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"פחים" - רשתות כמו מפח יקוש (לקמן צ"א)

"זלעפות" - רעדה כמו זלעפה אחזתני (לקמן קי"ט)

"מנת" - חלק ומתנה כמו והיה לך למנה (שמות כ"ט

מצודת דוד

"מנת כוסם" - המנה למלאות כוסם יהיה מרוח זלעפות ר"ל פורעניות רב יביא עליהם

"ימטר" - כי סוף הדבר יקבל גמולו משלם כי הרבה רשתות כמטר ירדו עליו מן השמים וילכד בהם

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ישר" - איש ישר יראה פני ה' והוא ענין משל ממלך בשר ודם שאת אשר יאהב הוא מרואי פניו

"צדקות" - איש צדקות יאהב ולא יעזבו ביד אויביו