מצודות על שמואל ב ז יד


מצודת דוד

"בהעותו" - כשיחטא לפני אייסרו בשבט ובנגעים שמייסרים להם בני אדם

"לאב" - כמו האב המייסר את בנו בשבט ואל המיתו בל ישא נפשו

מצודת ציון

"בהעותו" - מלשון עון

"והוכחתיו" - ענין מוסר ההכאה כמו (חבקוק א יב) וצור להוכיח יסדתו

"בשבט" - בשרביט

"ובנגעי" - רצה לומר בהכאה וכפל הדבר במלות שונות