מצודות על שמואל ב ז כז


מצודת דוד

"כי אתה וגו' גליתה" - רצה לומר הואיל והודעתני שתבנה לי בית מלכות לזה מצאתי את לבי להתפלל עליה ולולי זאת לא ערב לבי לגשת להתפלל על דבר גדול כזה

מצודת ציון

"מצא" - ענין הזמנה וכן (ויקרא ט יג)ואת העולה המציאו