מצודות על שמואל א א


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מן הרמתים צופים" - הוא שם מקום על שם שהיו בה שתי גבעות רמות צופים ומקבילים זה מול זה

"אפרתי" - על צוף יאמר שהיה גם הוא מהר אפרים ולא מבני אפרים כי לוי היה ומבני קרח

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"מימים ימימה" - משנה לשנה וכן (ויקרא כה כט)ימים תהיה גאולתו 

מצודת דוד

"ועלה האיש ההוא" - מעולם היה מנהגו לעלות אל שילה בכל שנה ושנה להשתחות ולזבוח לה'

"כהנים" - רצה לומר סגני הכהונה כי עלי אביהם שימש בכהונה גדולה

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"מנות" - ענין מתנה וחלק כמו (שם ח כט) למשה היה למנה 

מצודת דוד

"ויהי היום" - רצה לומר וכאשר בא היום של הבאת קרבנותיו היה אלקנה זובח שלמים והיה נותן לפנינה וגו' מנות מזבח השלמים

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"אפים" - מלשון פנים 

מצודת דוד

"וה' סגר רחמה" - ולא ילדה והיתה מצירה ולזה הראה לה חיבה יתירה להפג צערה

"מנה אחת" - רצה לומר מיוחדת ביופי ולתוספת ביאור אמר אפים רצה לומר הראויה לקבל אותה בסבר פנים יפות

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"צרתה" - שתי נשים מאיש אחד תקראנה צרות והוא מלשון צר ואויב כי על פי רוב שונאות זו לזו

"הרעימה" - ענין זעם וזעף כמו (יחזקאל כז לה)רעמו פנים 

מצודת דוד

"בעבור הרעמה" - בכדי שתהיה חנה זעופה וקצופה

"כי ה' סגר רחמה" - רצה לומר ובזה היה מקום לפנינה להכעיסה וכמו שאמרו רבותינו ז"ל (ילקוט שמעוני רמז עז) שאמרה לה בדרך לעג כלום קנית מעפורת לבנך הגדול או חלוק לבנך הקטן והיא גם היא נפשה מרה לה בעבור עקרותה ונוח הדבר להכעיסה

"גם כעס" - רצה לומר וחוזרת ומכעסת פעמים רבות

"וכעסתה צרתה" - פנינה צרתה היתה מכעסת אותה בדברים

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"מדי" - מתי רצה לומר בכל זמן וכן (ישעיהו כח יט)מדי עברו 

מצודת דוד

"ותבכה" - בכל עת בואה אל שילה בכתה מרוב התוגה ובעבור זה נמנע ממנה תאות האכילה

"כן תכעיסנה" - כמו וכן תכעיסנה ורצה לומר הוא עשה את שלו להראות לה חיבה וכן פנינה עשתה את שלה

"וכן יעשה" - כן עשה אלקנה בכל שנה לתת לחנה מנה אחת אפים

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ירע" - ענין שבר כמו (איוב לד כד)ירע כבירים לא חקר 

מצודת דוד

"הלא אנכי" - תרגם יונתן הלא רעותי רצה לומר הלא רצוני אליך ואהבתי לך טובה היא לך מאלו ילדת עשרה בנים

"ולמה ירע לבבך" - למה יהיה לבבך נשבר מתוגיון חסרון בנים

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"על מזוזת" - אצל מזוזת 

מצודת דוד

"אחרי אכלה" - עם שנאמר למעלה ותבכה ולא תאכל מכל מקום אכלה מעט להחיות את הנפש

"ותקם חנה" - ללכת אל בית ה'

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"על ה'" - כמו אל ה' 

מצודת דוד

"והיא מרת נפש" - בבואה להתפלל היה נפשה מרה לה במאוד

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"אמתך" - שפחתך

"ומורה" - תער וכן בשמשון (שופטים יג ה) ומורה לא יעלה 

מצודת דוד

"ומורה וגו'" - יהיה נזיר עד עולם לבל יתגלח וכדין הנזיר

"כל ימי חייו" - רצה לומר תמיד יתבודד בעבודת ה'

"ונתתיו לה'" - רצה לומר אקבל עלי בנדר שאתן אותו לה'

"זרע אנשים" - רצה לומר בנים זכרים

"וזכרתני ולא תשכח" - כפל הדבר במלות שונות לתוספת ביאור וכדרך המתפללים

"בעני" - במה שאני מעונה בצער ותוגיון

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"הרבתה" - מלשון רבוי 

מצודת דוד

"שומר את פיה" - רצה לומר היה מסתכל לשמור מוצא שפתיה לשמוע מדבריה

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"על לבה" - כמו אל לבה

"נעות" - מלשון נע ונד

"ויחשבה" - חשב אותה 

מצודת דוד

"ויחשבה עלי לשכורה" - כי כן דרך השכור לנענע בשפתיו ואין אומר ואין דברים

"וחנה" - אבל חנה היתה מדברת על לבה רצה לומר בלחש כאלו מדברת אל לבה ולא היה נשמע לעלי

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הסירי את יינך" - אם שתית יין הרבה עסקי להסיר שכרות היין בשינה וכדומה

"תשתכרין" - תראי בעצמך את השכרות זה זמן מרובה ועד מתי

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ואשפוך את נפשי" - תרגם יונתן ואמרית עולבן נפשי בצלו וכן (תהלים קב א)ישפוך שיחו 

מצודת דוד

"ואשפוך וגו'" - רצה לומר ואל תתמה על מה זה שפתי נעות וקולי לא ישמע כי הלא לפני ה' אשפוך נפשי ומה לי להרים קול להשמיע לזולת

"לא אדני" - רצה לומר אתה אדוני לא כן הדבר אבל אני אשה קשת רוח רצה לומר מצרה ודאגה ומדעת באתי הנה להתפלל ולא מבלי דעת כשכור כי יין ושכר לא שתיתי

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"אל תתן" - ענין האמירה על הדבר כמו (לקמן יח ח) ולי נתנו האלפים

"לפני בת בליעל" - כמו לבת בליעל ודוגמתו (קהלת ה ה)ואל תאמר לפני המלאך ומשפטו להמלאך

"בליעל" - בלי עול של מקום

"שיחי" - ענין ספור התלאות כמו (תהלים קב א)ולפני ה' ישפוך שיחו

"עד הנה" - עד הזמן הזה 

מצודת דוד

"כי מרוב שיחי וכעסי" - כי בעבור רוב ספור התלאות והכעס אשר פנינה מכעסת אותי דברתי לפני ה' עד הנה היות רבים הם

"אל תתן" - אל תחשבני לבת בליעל לבוא שכורה לבית ה' כלומר אם האמת כדבריך מה לי להאריך בתפלה כל כך

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"שלתך" - כמו שאלתך באל"ף 

מצודת דוד

"יתן את שלתך" - ימלא את בקשתך ובדרך תפלה אמר

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ופניה" - ענין זעם כמו (ירמיהו ג יב)לא אפיל פני בכם 

מצודת דוד

"ותאכל" - מעתה אכלה כל צרכה ולא היה לה עוד הזעם שהיה לה מאז כי בטחה בתפלת עלי

"תמצא" - רצה לומר הנה מצאתי חן בעיניך כי מה שבקשת עלי רחמים יחשב לי למציאות חן והחזיקה לו טובה בדבריה

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"וידע" - ענין המשכב כמו (מלכים-א א ד) והמלך לא ידעה 

מצודת דוד

"ויזכרה ה'" - עלתה זכרונה לפניו לטובה

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"לתקפות" - מלשון הקפה וסבוב

"שאלתיו" - מלשון שאלה ובקשה 

מצודת דוד

"כי מה' שאלתיו" - והוא לשון נופל על הלשון

"ותלד בן" - בתשלום ההיקף

"לתקופות הימים ותהר חנה" - רצה לומר לעת הקיף תשלום ימי ההריון מעת אשר הרתה חנה

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"את זבח הימים" - מה שהיה רגיל לזבוח בכל שנה

"ואת נדרו" - מה שנדר כל השנה והוא בביתו הביאם לזבוח בעת עלותו

"ויעל" - כשבא עת עליתו עלה לזבוח

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"יגמל" - ענין גמר ההנקה וכן (בראשית כא ח) ביום הגמל 

מצודת דוד

"וישב שם" - הנער ישב שם עד עולם רצה לומר כל ימי עלי בכדי לשמש אותו

"עד יגמל הנער" - רצה לומר לא אזוז מביתי עד יגמל הנער ואחרי הגמלו אביא גם אותו אל בית ה' ונראה את פני ה' להשתחוות לפניו ולהודות לו על הנער היולד

"לא עלתה" - בהשנה ההיא

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ותשב האשה" - בביתה ולא עלתה

"אך יקם ה' את דברו" - רצה לומר מה שאמרת פה שתשבי עד גמלך הנה הדבר הזה מסור בידך לעשות בעצמך כאשר תרצי אך אשר דברת על הנער שהוא ישב בבית ה' עד עולם הנה דבר זה אין בידך להדירו אך ה' יקם את הדבר אשר דברת על הנער והוא יתן בלבו לשבת בביתו עד עולם (ומלת דברו מוסב על הנער רצה לומר דבר הנאמר בו ועליו)

"הטוב בעיניך" - רצה לומר כפי חפצך עשי ושבי עד גמלך אותו

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ואיפה" - שם מדה בת שלש סאין

"ונבל" - נאד והוא כלי היין 

מצודת דוד

"בפרים שלשה" - עם שלשה פרים לזבוח לה' והקמח למנחות והיין לנסכים

"ותביאהו" - את הנער

"והנער נער" - רצה לומר הנער היה עודנו נער קטן ורך ועם כל זה לא נמנעה מלהביאו כאשר גמלתו

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וישחטו וגו'" - רצה לומר כאשר שחטו הפר הראשון הביאו את הנער אל עלי להראותו שנתקבלה תפלתו

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"בי" - ענין בקשה 

מצודת דוד

"הנצבת" - אשר עמדתי פה בהיותך גם אתה יושב פה כמו שכתוב למעלה ועלי הכהן יושב וגו'

"בי אדני" - בקשה מעלי והשביעתו בחיי נפשו לשום עינו על הנער

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אל הנער הזה התפללתי" - רצה לומר התפלה שהתפללתי אז היתה לשאלד בן והנה זהו אשר ילדתי

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"השאלתיהו" - מלשון שאלה 

מצודת דוד

"וישתחו" - שמואל השתחוה להודות לה' אשר שם חלקו מעובדי ה'

"אשר היה" - כמו אשר יהיה רצה לומר כל זמן אשר יהיה בזה העולם הוא שאול לה'

"וגם וגו'" - רצה לומר גם בעת התפלה נדרתי אז להשאילו לה' להתבודד תמיד בעבודתו