מצודות על שופטים יז י

<< מצודות על שופטים • פרק יז >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • 


מצודת דוד

"וילך הלוי" - הלך אחר דבר מיכה ועצתו

"לאב" - רצה לומר למורה ולמלמד

"וערך בגדים" - רצה לומר בגדים כסדר הצריך

מצודת ציון

"לימים" - לשנה כמו (ויקרא כה כט) ימים תהיה גאולתו

"וערך" - מענין סידור כמו (שמות מ כג) ערך לחם

"ומחיתך" - פרנסה הצורך לחיי האדם