מצודות על שופטים יז


פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ברוך בני לה'" - רצה לומר הקללות שקללתי לא יחולו בך אך ברוך תהיה הואיל והודית

"אני לקחתיו" - עתה מודה אני שלקחתיו אני

"וגם אמרת באזני" - אמרת הקללה באזני כאלו חשדת אותי ואמרת שהכסף הוא אתי

"ואת אלית" - קללת את הגנב

"לקח לך" - נלקח מעמך בגנבה 

מצודת ציון

"אלית" - מלשון אלה וקללה

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ועתה" - הואיל ונמצא הכסף משיבה אני אותו לך ונתנה הכסף לבנה

"מידי לבני" - לתנם מידי ליד בני לעשות מהם דמות ומסכה (ולא היתה עבודה זרה ממש אבל עשויה היא למחשבות אחרים להוריד עליה כחות עליונות להיות אמצעי ולפי הטעות אמרה לה')

"הקדש הקדשתי" - בהיותו עוד גנוב הקדשתיו באם ימצא הגנב 

מצודת ציון

"פסל ומסכה" - פסל דמות עבודה זרה הנעשה במלאכת יד ומסכה עבודה זרה על ידי יציקת המתכת

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ותקח אמו" - וכשקבלה שוב את הכסף נתנה לצורף מאתים בשכר פעולתו ומתשעה מאות נעשה הדמות ומסכה

"וישב" - חזר הבן והשיב הכסף לאמו כאומר הואיל ויצאה הגנבה מתחת ידי לא אשוב עוד לקחתה

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וימלא" - מיכה חנך אחד מבניו לכהן לפניו ולעשות עבודת הדמות

"ויעש אפוד ותרפים" - את אלה עשה משלו מלבד הדמות ומסכה אשר משל אמו

"לו בית אלהים" - היה לו בית מוכן לעבודת הדמות ולזה שמה אמו את הדמות ומסכה בביתו 

מצודת ציון

"אפוד" - עשוי בדמות אפוד שבמקדש

"ותרפים" - עשוים הם בצורת אדם ומדברים על ידי קסם

"וימלא" - ענין חנוך כמו (שמות כט ט)ומלאת יד אהרן

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אין מלך בישראל" - ולזה עשה כל איש הישר בעיניו ולא היה מי שימחה ביד מיכה וכתב ב'סדר עולם' (פרק יב) שזה היה בימי כושן רשעתים קודם שעמד עתניאל

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"והוא לוי" - הנער היה לוי והיה גר בבית לחם

"מבית לחם יהודה" - לפי שגם בנחלת זבולון היתה עיר הקרויה גם כן בית לחם כמו שכתוב (ביהושע יט טו) לזה אמר מבית לחם יהודה ולתוספת ביאור אמר ממשפחת יהודה ורצה לומר העיר בית לחם היתה מנחלת משפחת יהודה 

מצודת ציון

"גר" - דר

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לעשות דרכו" - ללכת לדרכו דרך בה

"באשר ימצא" - מקום נאות וכשר להחיות נפשו

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לוי אנכי" - כאומר נכון אני ללמוד ולהורות כמו שכתוב בשבט לוי (דברים לג י) יורו משפטיך ליעקב וגו'

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וילך הלוי" - הלך אחר דבר מיכה ועצתו

"לאב" - רצה לומר למורה ולמלמד

"וערך בגדים" - רצה לומר בגדים כסדר הצריך 

מצודת ציון

"לימים" - לשנה כמו (ויקרא כה כט) ימים תהיה גאולתו

"וערך" - מענין סידור כמו (שמות מ כג) ערך לחם

"ומחיתך" - פרנסה הצורך לחיי האדם

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כאחד מבניו" - אשר מלא ידיו מאז לכהן 

מצודת ציון

"ויואל" - ורצה כמו (שמות ב כא) ויואל משה

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וימלא מיכה" - מוסב למעלה (פסוק יא) שאמר שהיה לו כאחד מבניו כי מלא ידיו לכהן

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"עתה ידעתי" - כי בעוד היות בני לכהן היה שלא כדת כי הכהן ראוי להיות מבני לוי אבל עתה ייטיב לי ה' כי היה לי הלוי לכהן והרי הוא הכהן ממש