מצודות על שופטים ב א

<< מצודות על שופטים • פרק ב >>
א • ב • ג • ה • יז • יט • כ • כא • כב • כג • 


מצודת דוד

"ויאמר אעלה" - אמר להם במקום ה' הנה הבטחתי לכם שאעלה אתכם ממצרים וגו'

"אל הבכים" - שמה נקבצו ישראל

"מן הגלגל" - שמה באה לו הנבואה

"מלאך ה'" - נביא ה' כן תרגומו ואמרו רבותינו זכרונם לברכה (ויקרא רבה א א) שפינחס היה

מצודת ציון

"מלאך" - ענין שליח

"הבוכים" - אמר על שם סופו שקראו המקום בוכים

"אפר" - מלשון הפרה ובטול