מצודות על שופטים ב


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ויאמר אעלה" - אמר להם במקום ה' הנה הבטחתי לכם שאעלה אתכם ממצרים וגו'

"אל הבכים" - שמה נקבצו ישראל

"מן הגלגל" - שמה באה לו הנבואה

"מלאך ה'" - נביא ה' כן תרגומו ואמרו רבותינו זכרונם לברכה (ויקרא רבה א א) שפינחס היה

מצודת ציון

"מלאך" - ענין שליח

"הבוכים" - אמר על שם סופו שקראו המקום בוכים

"אפר" - מלשון הפרה ובטול

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"מה זאת עשיתם" - הלא סכלות גדולה היא

"ולא שמעתם בקולי" - לקיים התנאי

"ואתם" - ובתנאי שגם אתם תשמעו לי ולא תכרתו ברית וגו'

מצודת ציון

"תתוצון" - מלשון נתיצה ושבירה

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"למוקש" - כי תהיו תועים אחריהם ובזה תכשלו להיות נמסרי ביד האויב

"וגם אמרתי" - רצה לומר כמו שעשיתם אתם אעשה כן גם אני ואמרתי עתה שלא תספיק בידכם לגרשם אף אם תרצו לגרשם מעתה

מצודת ציון

"וצדים" - לשון צדיה ורצונו לומר לצודד נפשות

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ויזבחו" - כי נתחרטו ממעשיהם והביאו קרבנות לרצות את ה'

"בכים" - על שם הבכי

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"לא עשו כן" - כאשר עשו אבותם

"לשמע" - אשר שמעו

"סרו מהר" - רצה לומר במהירות רב בפעם אחת סרו מכל וכל מן הדרך וכו' ולא באיחור מעט מעט

"וגם" - רצה לומר אבל לא הועיל בזה כי גם אל שופטיהם לא שמעו

מצודת ציון

"זנו" - המשילם לזונה העוזבת בעל נעוריה ותאהב זולתו

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"לא הפילו" - לא גרעו ממעללי ומדרכי אבותם הקשה והרעה

"והיה במות השופט" - רצה לומר גם התשובה ההיא לא היתה כי אם מתוכחות השופט ומיד שמת ואיננו להוכיחם שבו והשחיתו דרכם מעין דרכי אבותם שהרעו לעשות טרם עמד השופט ההוא

מצודת ציון

"לא הפילו" - לא גרעו ודוגמתו (איוב יב ג)לא נופל אנכי מכם

"ממעלליהם" - ממעשיהם

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"ויחר" - ענין כעס

"יען" - בעבור

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אשר עזב וגו'" - רצה לומר מדעת עזבם במקומם ומת כי לא רצה לגרש כולם בחייו וכמו שאמר הכתוב (שמות כג ל) מעט מעט אגרשנו

"גם אני" - כאשר גמלו אשלם כן גם אני

מצודת ציון

"להוריש" - לגרש

"עזב" - הניח

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"למען נסות" - רצה לומר בעבור זה בחר ה' בזה העונש ולא בזולתו כי למען נסות בם את ישראל אם יעבדו את אלהיהם אם לא וזה שכתוב השמרים וגו'

מצודת ציון

"נסות" - מלשון נסיון

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"לבלתי הורישם מהר" - רצה לומר אשר גזרה חכמתו לבל הורישם מהר כי אם מעט מעט ולזה לא נתנם מאז ביד יהושוע ובעבור העונש ולמען נסות וגו' הניחם מכל וכל ולא הוסיף להוריש איש מעתה

"וינח" - בעבור זה בחר בזה העונש והניח את הגוים האלה האמורים למטה