מצודות על שופטים ב


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"מלאך" - ענין שליח

"הבוכים" - אמר על שם סופו שקראו המקום בוכים

"אפר" - מלשון הפרה ובטול 

מצודת דוד

"ויאמר אעלה" - אמר להם במקום ה' הנה הבטחתי לכם שאעלה אתכם ממצרים וגו'

"אל הבכים" - שמה נקבצו ישראל

"מן הגלגל" - שמה באה לו הנבואה

"מלאך ה'" - נביא ה' כן תרגומו ואמרו רבותינו זכרונם לברכה (ויקרא רבה א א) שפינחס היה

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"תתוצון" - מלשון נתיצה ושבירה 

מצודת דוד

"מה זאת עשיתם" - הלא סכלות גדולה היא

"ולא שמעתם בקולי" - לקיים התנאי

"ואתם" - ובתנאי שגם אתם תשמעו לי ולא תכרתו ברית וגו'

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"וצדים" - לשון צדיה ורצונו לומר לצודד נפשות 

מצודת דוד

"למוקש" - כי תהיו תועים אחריהם ובזה תכשלו להיות נמסרי ביד האויב

"וגם אמרתי" - רצה לומר כמו שעשיתם אתם אעשה כן גם אני ואמרתי עתה שלא תספיק בידכם לגרשם אף אם תרצו לגרשם מעתה

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויזבחו" - כי נתחרטו ממעשיהם והביאו קרבנות לרצות את ה'

"בכים" - על שם הבכי

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"זנו" - המשילם לזונה העוזבת בעל נעוריה ותאהב זולתו 

מצודת דוד

"לא עשו כן" - כאשר עשו אבותם

"לשמע" - אשר שמעו

"סרו מהר" - רצה לומר במהירות רב בפעם אחת סרו מכל וכל מן הדרך וכו' ולא באיחור מעט מעט

"וגם" - רצה לומר אבל לא הועיל בזה כי גם אל שופטיהם לא שמעו

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"לא הפילו" - לא גרעו ודוגמתו (איוב יב ג)לא נופל אנכי מכם

"ממעלליהם" - ממעשיהם 

מצודת דוד

"לא הפילו" - לא גרעו ממעללי ומדרכי אבותם הקשה והרעה

"והיה במות השופט" - רצה לומר גם התשובה ההיא לא היתה כי אם מתוכחות השופט ומיד שמת ואיננו להוכיחם שבו והשחיתו דרכם מעין דרכי אבותם שהרעו לעשות טרם עמד השופט ההוא

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ויחר" - ענין כעס

"יען" - בעבור

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"להוריש" - לגרש

"עזב" - הניח 

מצודת דוד

"אשר עזב וגו'" - רצה לומר מדעת עזבם במקומם ומת כי לא רצה לגרש כולם בחייו וכמו שאמר הכתוב (שמות כג ל) מעט מעט אגרשנו

"גם אני" - כאשר גמלו אשלם כן גם אני

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"נסות" - מלשון נסיון 

מצודת דוד

"למען נסות" - רצה לומר בעבור זה בחר ה' בזה העונש ולא בזולתו כי למען נסות בם את ישראל אם יעבדו את אלהיהם אם לא וזה שכתוב השמרים וגו'

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לבלתי הורישם מהר" - רצה לומר אשר גזרה חכמתו לבל הורישם מהר כי אם מעט מעט ולזה לא נתנם מאז ביד יהושוע ובעבור העונש ולמען נסות וגו' הניחם מכל וכל ולא הוסיף להוריש איש מעתה

"וינח" - בעבור זה בחר בזה העונש והניח את הגוים האלה האמורים למטה