מצודות על נחמיה ג לד


מצודת דוד

"מה וגו'" - רצה לומר מה תועלת במעשיהם

"היעזבו" - וכי יחזקו את החומה לעצמם במלוי העפר כאומר וכי יש חזוק מה אל החומה

"היזבחו" - וכי יזבחו זבחי שמחה במלאות הבנין כאומר וכי בנין חלוש כזה ראוי לשמוח בו

"היכלו ביום" - וכי ישלימו הבנין ביום אשר יחשבו להשלימו כי דבריו היה בעת החילם לבנותו וכאומר הלא בוני החומה מועטים המה ומתי ישלימו הבנין

"היחיו" - וכי יוכלו לחזק את האבנים אשר המה לקוחים מערמות העפר הנעשים מצרורות אבני החומה הנפולה

"והמה" - הלא האבנים האלה המה שרופות באש וחוזק מה להם

מצודת ציון

"האמללים" - הנכרתים וחלושים כמו כי אמלל אני (תהלים ו')

"היעזבו" - מלשון מעזיבה והוא מלוי העפר לחזוק

"היחיו" - ענין רפואה כמו עד חיותם (יהושע ה') ובא בדרך השאלה וכמו שכתוב כי עלתה ארוכה לחומת וכו' (לקמן ד')

"מערמות" - ענין גל ותל וכן ויתנו ערמות ערמות (דברי הימים ב ל"א)