מצודות על נחמיה ג


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"קדשוהו" - קדשו אותו בפה להיות קדוש בקדושת העיר

"ועד מגדל המאה" - בנו החומה עד מגדל המאה וקדשוהו ומשם והלאה עד מגדל חננאל 

מצודת ציון

"שער הצאן" - כך שמו על דבר ידוע אצלם וכן כולם

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ועל ידו" - אצל מקומו של בנין אלישיב וסמוך לו

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"קרוהו" - נתנו התקרה

"מנעוליו" - שם כלי עשוי לסגור בו דלתות השער

"ובריחיו" - כעין מטה מבריח מאחורי הדלתות לרוחב הדלת לבל יפתח

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ועל ידם" - סמוך למקום בנין בני הסנאה

"החזיק" - חיזק מלאכת הבנין

"ועל ידם" - סמוך למקום בנין הראשונים

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"התקועים" - אנשי תקוע והוא שם עיר

"ואדיריהם" - עשירי העיר

"לא הביאו צוארם" - למשוך בעול משא עבודת הבנין שהוא עבודת האדון ה' כי הבנין הזה למצוה יחשב 

מצודת ציון

"ואדיריהם" - מלשון אדיר וחזק ור"ל העשירים

"צורם" - כמו צוארם באל"ף

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אנשי" - כמו ואנשי

"לכסא" - עד למקום מושב הכסא של פחת עבר הנהר 

מצודת ציון

"פחת" - ענין שררה ומושל

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"צורפים" - מן הצורפים

"ויעזבו" - עזיאל וחנניה מלאו עפר עד החומה הרחבה ועשו כן לחזוק החומה 

מצודת ציון

"צורפים" - צורפי זהב וכסף

"ויעזבו" - ענינו מלוי העפר לחזוק ובדרז"ל תקרה ומעזיבה (ב"מ קיו)

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"שר חצי פלך" - היה שר על חצי מחוז של ירושלים 

מצודת ציון

"פלך" - מחוז כי חבל ארגוב (דברים ג') ת"א בית פלך

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ונגד ביתו" - מלבד מה שבנה סמוך להנזכרים הוסיף עוד לבנות החומה שכנגד ביתו

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מדה שנית" - רצה לומר גם הם בנו כפי המדה שבנה חטוש הנזכר

"ואת מגדל" - ומלבד המדה ההיא הוסיפו עוד לבנות מגדל התנורים

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הוא ובנותיו" - המה יחד החזיקו

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואלף אמה" - מלבד בנין השער בנו עוד בחומה אלף אמה 

מצודת ציון

"השפות" - כמו האשפות

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יבננו" - כמו בנהו

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואת חומת" - גם את חומות של ברכת השלח הסמוך לגן המלך ומשם והלאה עד המעלות וגו' 

מצודת ציון

"ויטלננו" - הוא ענין צל כי בצל קורתי (בראשית י"ט) תרגם אונקלוס בטלל ור"ל עשה תקרה לצל ומחסה

"ברכת השלח" - מקוה המים המשקה עצי הגן ונקראים שלח על שם התפשטות הענפים וכן שלחיך פרדס רמונים (שיר השירים ד')

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ועד הברכה העשויה" - רצה לומר ומנגד קברי דוד והלאה עד הברכה העשויה בידי אדם שהביאו בה המים ומשם והלאה עד בית הגבורים

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לפלכו" - את פלכו רצה לומר עם אנשי פלכו

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אחיהם" - חבריהם של הלוים הנזכרים

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מדה שנית" - כפי המדה שבנה בוי הנזכר

"מנגד" - התחלת הבנין היה נגד המקום שעולים בה לבית הנשק העומד במקצוע 

מצודת ציון

"הנשק" - כלי זיין כמו ועיר מבצר והנשק (מלכים ב י')

"המקצוע" - הזויות כמו במקצוע החצר (יחזקאל מ"ו)

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"החרה" - התחמם בזריזות רב והחזיק שוב כפי המדה שבנה עזר הנזכר והתחלת הבנין היה מן המקצוע ובנה עד פתח וגו' 

מצודת ציון

"החרה" - ענין חמום כמו נחר מפוח (ירמיהו ו')

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מרמות וגו'" - עם כי כבר החזיק פעם כמו שכתוב למעלה חזר עתה והחזיק שוב כפי המדה שבנה ברוך הנזכר והתחלת הבנין היה מפתח וגו' 

מצודת ציון

"תכלית" - קצה וסוף

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אחריו" - רצה לומר אחר המקום הבנוי

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"עד המקצוע ועד הפנה" - והמה היו זה אצל זה 

מצודת ציון

"הפנה" - כן נקרא המגדל על כי דרכו לעמוד בפנה וכן ועל הפנות הגבוהות (צפניה א')

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מנגד" - התחיל הבנין מנגד המקצוע ובנה גם המגדל היוצא מבית המלך העומד בעליונות ההר אשר הוא סמוך לחצר המטרה

"אחריו פדיה" - אחריו החזיק פדיה 

מצודת ציון

"המטרה" - הוא משמר בית האסורים כי ויאסוף אותם אל בית המשמר (בראשית מ"ב) תרגם אונקלוס לבית מטרא

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"היו יושבים" - רצה לומר אשר היו יושבים בעופל החזיקו עד נגד שער המים הפונה למזרח וגם המגדל היוצא מן החומה ולחוץ 

מצודת ציון

"והנתינים" - הם הגבעונים

"בעופל" - שם מגדל כמו ויבא אל העופל (מלכים ב ה')

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"התקועים" - עם כי כבר החזיקו פעם כמ"ש למעלה חזרו עתה והחזיקו שוב כפי המדה שבנו הנתינים והתחלת הבנין היה מנגד המגדל וגו'

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מעל שער הסוסים" - משער הסוסים ולמעלה אל גובה ההר

"איש לנגד ביתו" - כי שם עמדו בתי הכהנים

פסוק כט

לפירוש "פסוק כט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"צדוק" - לא היה מן הכהנים ולזה זכרו לעצמו

פסוק ל

לפירוש "פסוק ל" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הששי" - בן הששי של צלף

"נשכתו" - כמו לשכתו כי דטלנ"ת מתחלף

פסוק לא

לפירוש "פסוק לא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"נגד וגו'" - רצה לומר ומבית הנתינים והרוכלים ולהלאה עד נגד שער המפקד ומשם והלאה עד המקום שעולים בה אל הפנה 

מצודת ציון

"והרוכלים" - הם סוחרי הבושם

פסוק לב

לפירוש "פסוק לב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לשער הצאן" - כי שם היה התחלת הבנין כמ"ש למעלה והיו בונים בהקף עד באו אל מקום ההתחלה

פסוק לג

לפירוש "פסוק לג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויחר לו" - בלב

"ויכעס וגו'" - הראה כעסו

פסוק לד

לפירוש "פסוק לד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מה וגו'" - רצה לומר מה תועלת במעשיהם

"היעזבו" - וכי יחזקו את החומה לעצמם במלוי העפר כאומר וכי יש חזוק מה אל החומה

"היזבחו" - וכי יזבחו זבחי שמחה במלאות הבנין כאומר וכי בנין חלוש כזה ראוי לשמוח בו

"היכלו ביום" - וכי ישלימו הבנין ביום אשר יחשבו להשלימו כי דבריו היה בעת החילם לבנותו וכאומר הלא בוני החומה מועטים המה ומתי ישלימו הבנין

"היחיו" - וכי יוכלו לחזק את האבנים אשר המה לקוחים מערמות העפר הנעשים מצרורות אבני החומה הנפולה

"והמה" - הלא האבנים האלה המה שרופות באש וחוזק מה להם 

מצודת ציון

"האמללים" - הנכרתים וחלושים כמו כי אמלל אני (תהלים ו')

"היעזבו" - מלשון מעזיבה והוא מלוי העפר לחזוק

"היחיו" - ענין רפואה כמו עד חיותם (יהושע ה') ובא בדרך השאלה וכמו שכתוב כי עלתה ארוכה לחומת וכו' (לקמן ד')

"מערמות" - ענין גל ותל וכן ויתנו ערמות ערמות (דברי הימים ב ל"א)

פסוק לה

לפירוש "פסוק לה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אצלו" - עמד אצלו בדברו הדברים האלה

"ויאמר גם" - רצה לומר גם הוא אמר דברי לעג כסנבלט וכה אמר הבנין אשר הם בונים אם שועל יעלה בו יפרוץ הוא חומת אבניהם כי הוא בנין חלש מאד

פסוק לו

לפירוש "פסוק לו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"שמע" - ואמר נחמיה שמע אלהינו כי היינו לבזיון

"והשב" - מה שמחרפין אותנו השב עליהם ותנם לבזיון כאשר יהיו בארץ שביה

פסוק לז

לפירוש "פסוק לז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואל תכס" - רצה לומר עונם יהיו מגולים ונראים להעלות חמה ולנקום נקם

"כי הכעיסו" - בעת לעגם הראו כעס מול בוני החומה בחושבם שעי"ז ירפו ידיהם מן המלאכה 

מצודת ציון

"תכס" - כמו תכסה

"אל תמחה" - אל תמחוק

פסוק לח

לפירוש "פסוק לח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ונבנה" - עם כל דברי הלעג והכעס לא הנחנו הבנין

"ותקשר" - כי בעוד שהיה בה פרצות לא היתה החומה דבוקה וקשורה זה בזה וכאשר סתמו הפרצות נתקשר זה בזה

"עד חציה" - עדיין לא סתמו הפרצים כי אם עד חצי החומה (ולמעלה אמר דרך כלל שבנו כל החומה מסביב ועתה בא לספר מה אשר נעשה במשך הבנין)

"ויהי לב וגו'" - בראותם כי נבנה החצי שמחו וחפצו בבנין