מצודות על נחום ב


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"שלמי נדריך" - מה שנדרת לה' אם יצילך מכף מלך אשור כי הנה נצלת ממנו כי לא יוסיף עוד לעבר בך בליעל הוא זרע סנחריב כי נכרת כל הזרע ואין להם שארית

"חגיי יהודה חגיך" - ר"ל שמחו בחג בשמחת לבב

"הנה על ההרים" - הנה כבר נראה על ההרים ביאת רגלי המבשר המשמיע שלום כי יבשר ויאמר שנפלה אשור ועוד לא יבוא למלחמה על ארץ ישראל

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"עלה" - ענין סלוק כמו אל תעלני (תהלים קב)

"מפיץ" - מלשון הפצה ופזור

"נצור" - ענין שמירה כמו נוצר תאנה (משלי כז)

"מצורה" - ערי מבצר כמו ויבן ערי מצורה (דברי הימים ב יד)

"צפה" - ענין הבטה כמו עמדי וצפי (ירמיהו מח)

"אמץ" - ענין חוזק 

מצודת דוד

"חזק מתנים" - חזק ואמץ כי לא תירא עוד מאשור

"צפה דרך" - הסתכל בדרך הבא מאשור ולא תראה עוד מי בא מהם

"נצור מצורה" - ר"ל ערי המבצר שעזבתם מפחד מלך אשור הנה עתה שמור אותם

"עלה מפיץ" - אשור שהגלה אותך והפיץ אותך בארצות הנה נסתלק מן העולם

"על פניך" - ר"ל לפניך וכאלו אתה רואה הסתלקו

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"שב" - ענין השקט ומרגוע כמו בשובה ונחת (ישעיהו ל)

"גאון" - ענין רוממות וממשלה

"בקקום בוקקים" - ענין ריקות כמו גפן בוקק (הושע י)

"וזמוריהם" - כן יקראו ענפי הגפן כמו ויכרתו משם זמורה (במדבר יג

מצודת דוד

"כי בקקום בוקקים" - כי המריקים הם הכשדים הריקו את אשור ושחתו זמוריהם ר"ל לקחו עשרם והרגו גבוריהם ולכן תשב במנוחה והשקט כי אין לך לפחוד עוד מאשור

"כי שב וגו'" - כי עתה יניח וישקיט ה' את גאון יעקב להיות כגאון ישראל ר"ל כמו שהיה מאז ומקדם

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"גבוריהו" - גבוריו

"מאדם" - מלשון אודם

"מתלעים" - לשון תולעת שני והוא צבע אדומה

"פלדות" - מלשון לפיד אש בדרך ההפוך והוא העץ שהשלהבת נאחז בו

"והברושים" - רצה לומר מקלות מאילני ברוש

"הרעלו" - ענינו סם הממית ודוגמתו יין תרעלה (תהלים ס)המטמטם את הלב מרוע תכונתו והוא מלשון ערל בדרך ההפוך שהוא ענין אוטם וכמו ערלה אזנם (ירמיהו ו

מצודת דוד

"והברושים הרעלו" - ר"ל המקלות של ברוש העשויות כחניתות המחודדות בראשן כבר הושם שם הסם הממית כי הכינו מקלות כאלה על המלחמה

"באש פלדות הרכב וגו'" - ר"ל ביום שהכינו את הרכב למלחמה היה נראה כאלו הולך בלפידי אש כי הברזל שעל גלגלי הרכב היה מוציא ניצוצי אש במרוצתם על הסלעים

"אנשי חיל מתולעים" - יהיו מלובשים בגדי תולעת שני שהיא צבע אדומה ר"ל בגדיהם יהיו צבועות מדמי ההרוגים

"מגן גבוריהו מאדם" - המגן של גבורי הבוקקים הכשדים יהיו אדומים מדם החללים

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"יתהוללו" - ענין שטות ושגעון כמו ויתהולל בידם (שמואל א כג)מרוב המרוצה נראה כמשתגעים

"הרכב" - רצה לומר אנשי הרכב

"ישתקשקון" - ענין השמעת קול כמו והשיקו היקבים (יואל ב)

"ירוצצו" - מלשון ריצה ורדיפה 

מצודת דוד

"מראיהן" - מראה פניהם כלפידי אש וקלות מרוצתם כברקים אשר מעט תשיגם הראות לרוב המהירות

"ישתקשקון ברחובות" - השמעת קול כלי זיין ישמיעו ברחובות קריה

"יתהוללו הרכב" - אנשי הרכב יתהוללו בחוצות לרוץ הנה והנה

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"אדיריו" - גבוריו

"והוכן" - מלשון הכנה

"הסוכך" - מלשון סכך ומכסה 

מצודת דוד

"והוכן הסוכך" - יכינו דבר הסוכך עליהם ממעל להגן מן החצים ואבני הקלע

"ימהרו חומתה" - ר"ל ישובו למהר לעלות על חומת העיר למנוע את הכשדים לבוא בעיר

"יזכור אדיריו" - מלך אשור יזכור גבוריו ללכת לקראת המלחמה אבל יכשלו בהליכתם ולא יצליחו

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"נמוג" - מלשון המגה והמסה ואמר בדרך שאלה 

מצודת דוד

"וההיכל נמוג" - היכל המלך נמוג ונמס ר"ל ינתצו ויכתתו אותו

"שערי הנהרות" - ר"ל עכ"ז לא יוכלו למנוע את האויב כי נפתחו שערי העיר הפונים מול הנהרות כי חיל הכשדים שברום

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"והוצב" - רצה לומר דבר הנצב במקום אחד מבלי רגילות התנועה וההליכה

"גלתה" - מלשון גלוי

"העלתה" - מלשון עליה

"ואמהותיה" - שפחותיה

"מנהגות" - מלשון הנהגה והבאה

"מתופפות" - מלשון תוף והוא שם כלי נגון 

מצודת דוד

"מתופפות" - כמו שהאדם מכה בתוף כן הן מכות על לבבהן כדרך הנשים המקוננות

"ואמהותיה" - שפחותיה מנהגות אותה בקול קינה כנהימת קול יונים

"והוצב גלתה הועלתה" - ר"ל המלכה הנצבת פנימה לימין המלך כענין שנאמר נצבה שגל לימינך (תהלים מה) נתגלית לעין כל והועלתה על המרכבה להוליכה בגולה

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"כברכת" - הוא מקום בנוי באבנים ובסיד ושם מתכנסים המים כמו בתעלת הברכה (מלכים ב יח)

"מימי" - רצה לומר מימים רבים

"נסים" - בורחים

"מפנה" - מלשון הפנה וסבוב 

מצודת דוד

"עמדו עמודו" - עם כי המלך והשרים יצעקו למה תנוסו עמדו והלחמו מול האויב אבל אין מי פונה להקוראים ולא יאבו להלחם

"ונינוה" - והנה נינוה מימים קדמונים היא היתה מלאה כל טוב כברכת המים המלאה לה

"והמה נסים" - ועתה המה נסים ומניחים כל העושר

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"בזו" - מלשון בזה ושלל

"קצה" - סוף

"לתכונה" - מלשון הכנה

"כבוד" - מלשון כבוד או הוא ענין טיטוא וגריפה כמו התכבד כילק (לקמן ג) 

מצודת דוד

"כבוד" - ר"ל שם תמצאו כבוד היקר מכל כלי חמדה והוא כבוד נצחון המלחמה או ר"ל גרפו אותה מכל כלי חמדה וקחו לעצמיכם

"בוזו כסף" - אתם אנשי כשדים שללו הכסף והזהב ואין סוף אל העושר שתקחו מאשר הכינו אנשי נינוה לעצמם

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"בוקה ומבוקה" - ענין ריקות כמו גפן בוקק (הושע י)וכפל המלה לחוזק הענין

"ומבולקה" - ענין כריתה כמו ובולקה ועוה פניה (ישעיהו כד)

"ופיק" - ענין כשלון כמו ולא יפיק (ירמיהו י)

"פארור" - קדרה כמו ובשלו בפרור (במדבר יא

מצודת דוד

"קבצו פארור" - פני כולם ישחר כאלו קבצו כל השחרות שיש בקדרה הנשחרה מעשן האש

"ולב נמס" - לבם יהיה נמס מגודל החרדה וכשלון ברכים מבלי חוזק וכל מתנים יהיה חלחלה ורעד לבל יוכלו לעמוד על מתניהם

"בוקה וגו'" - ר"ל נינוה תשאר ריקה וכרותה מן העושר

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"מעון" - מדור

"לכפרים לביא" - שם משמות האריה

"גור" - כן יקרא האריה הקטן וכן גור אריה יהודה (בראשית מ"ט

מצודת דוד

"אשר הלך" - ר"ל אשר היה הולך ויוצא משם האריה והלביא לכל פאות העולם לטרוף טרף והיה נשאר שם גורי האריה הם הבנים הקטנים וישבו בבטחה ולא היה מי מחרידם ר"ל המלך והגבורים יצאו לשלול שלל ובניהם נשארו במקומם בבטחון רב

"איה מעון אריות" - אמר דרך קינה איה נינוה שהיתה מדור אריות ומקום מרעה אל הכפירים ר"ל מקום מלכים אדירים ושרים עצומים

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"בדי" - בהרבות כמו בדי שופר (איוב לט כה)

"ומחנק" - מלשון חנק

"חוריו" - מלשון חור ונקב הוא המערה אשר יסתר שם האריה

"ומעונותיו" - מלשון מעון ומדור 

מצודת דוד

"ומעונותיו טרפה" - והוא משל על מלכי נינוה ושריה שהיו מביאים שלל רב די צורך בניהם ונשותיהם ומלאו ארצם מן העושר ששללו

"וימלא" - והיה ממלא החורים שיושב בהן מן הטרף וכפל דבריו ואמר

"אריה טורף" - האריה ההוא אשר הלך היה טורף בעבור מרבית צורך ספוק גורותיו הם בניו הקטנים והיה מחנק והורג מחיות השדה להביא אל לבאותיו הם נקבות האריה

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"והבערתי" - ענין שריפה

"רכבה" - קבוצת המרכבות

"מלאככה" - מלשון מלאך ושליח 

מצודת דוד

"קול מלאככה" - שהיו מרימים קול על ארצות העכו"ם ליראם ולבהלם וכמו שעשה רבשקה על ירושלים כמ"ש (במלכים ב י"ח ובישעיהו נ"ז)

"והכרתי וגו'" - ר"ל עוד לא תטרוף בארץ לשלול את העכו"ם

"וכפיריך" - ר"ל בניך וזרעם תאכל החרב

"והבערתי" - אשרוף רוב הרכב שבה בהעלאת עשן השמים לגודל השרפה

"הנני אליך" - הנה אני אלחם בך