מצודות על מלכים א טז יא

<< מצודות על מלכים א • פרק טז
ב • ג • ז • ח • ט • י • יא • טו • טז • יח • יט • כא • כב • כג • כד • כט • לא • לב • לד • 


מצודת דוד

"ורעהו" - מיוחד היה להם איש לשבת תמיד עם המלך וכמו שנאמר (לעיל ה) וזבוד וגו' רעה המלך

"וגאליו" - קרוביו כמו (ויקרא כח כה) ובא גאלו על כי להקרוב היא משפט הגאולה לגאול שדהו מיד הקונה

"משתין בקיר" - הוא הזכר העושה קלוח למרחוק