מצודות על מיכה ג


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואמר שמעו נא" - אני אומר שמעו עתה ראשי וגו'

"הלוא לכם" - עליכם מוטל לדעת את המשפט אם נעשתה בארץ ועליכם להזהיר על הדבר 

מצודת ציון

"נא" - עתה

"וקציני" - ענין שררה

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"גוזלי עורם מעליהם" - הם עצמם גוזלים אלה מאלה את עורם ובשרם מעל עצמותם והוא ענין גוזמא והפלגה לפי מרבית הגזל

"שונאי טוב" - אבל עוד הם עצמם שונאים את הטוב ואוהבים את הרע 

מצודת ציון

"ושארם" - כן תקרא הבשר כמו אם יכין שאר לעמו (תהלים עח)

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ופרשו" - משברים אותם פרוסות כאשר יעשו את הבשר פרוסות להשימם בסיר ובתוך הקלחת לבשל אותם

"פצחו" - פותחים עצמותיהם להריק את המוח וגם זה הוא ענין הפלגה

"ואשר אכלו" - והם אשר אכלו בשר עמי הם הצדיקים 

מצודת ציון

"הפשיטו" - ענין הסרה

"פצחו" - ענין פתיחה כמו פצחו ורננו וזמרו (שם צח)

"יפרשו" - מלשון פרוסה ושבירה ועם היא בשי"ן וכן פורש אין להם (איכה ד)

"בסיר" - קדרה כמו שפות הסיר (מלכים ב' ד)

"קלחת" - גם הוא כלי בשול כמו או בקלחת או בפרור (שמואל א ב)

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כאשר הרעו" - כמו שהרעו מעשיהם שלא שמעו לזעקת הנעשקים והסתירו פנים מהם כן אעשה להם גם אני

"ויסתר פניו" - לבל ישגיח בצרתם

"אז יזעקו" - לכן אז בבוא הפורעניות יזעקו אל ה' ולא יענה להם 

מצודת ציון

"יענה" - ענין השבה

"הרעו" - מלשון רעה

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הנושכים" - אמר למי שהמה נושכים אצלו בשיניהם לאכול משלו קוראים עליו נבואת שלום ולמי אשר לא יתן מאכל אל פיהם המה מזמינים עליו מלחמה ר"ל מתנבאים לו שמלחמה מזומנת לבוא עליו

"המתעים" - המוליכים את עמי בדרך מתעה

"על הנביאים" - נביאי השקר 

מצודת ציון

"המתעים" - מלשון תועה

"הנושכים" - חותכים לאכול וכן אם ישוך הנחש (קהלת י)

"בשניהם" - מלשון שן

"וקדשו" - ענין הזמנה כמו קדשו קהל (יואל ב)

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ובאה השמש" - תשקע השמש על הנביאים ההם ויחשך עליהם מאור היום ר"ל יהיו בצרה עד שיהיה העולם חשך בעדם וכפל הדבר במ"ש להפלגת הענין

"לילה לכם מחזון" - חושך כלילה יבוא עליכם מחמת חזון השקר וקסום השוא 

מצודת ציון

"מחזון" - ענין נבואה

"מקסום" - מין כשוף

"ובאה" - ענין שקיעה כמו כי בא השמש (בראשית כח)

"וקדר" - ענין חשך ושחרות כמו שמש וירח קדרו (יואל ד)

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי אין מענה אלהים" - כל דבריהם לא היה מענה אלהים כי מלבם בדאו שקר

"ועטו וגו'" - כל החוזים והקוסמים יעטו על שער השפתים כדרך האבל כי אז יתאבלו על רוע המקרה

"ובושו החוזים" - בעת שיראו שלא נתקיימו אמריהם 

מצודת ציון

"וחפרו" - ענין כלימה כמו וחפרה הלבנה (ישעיהו כד)

"ועטו" - ענין עטיפה

"שפם" - הוא שער השפתים כמו ועל שפם יעטה (ויקרא יג)

"מענה" - ענין אמירה וכן ומה' מענה לשון (משלי טז)

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואולם" - אבל אנכי מלאתי כח מן רוח ה' ר"ל כח כל אמרי בא מרוח ה' ואני מלא משפט והם דברים צודקים וגבורה והוא אמוץ הלב לא אפחד ממי ומגיד אני ליעקב פשעו וגו' כי אין דרכי להחליף כדרך נביאי השקר 

מצודת ציון

"את רוח" - מן רוח וכן כצאתי את העיר (שמות ט)

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"המתעבים" - הממאסים את המשפט ומעקשים את כל דבר הישר כי על היושר יאמרו שהוא מעוקם 

מצודת ציון

"המתעבים" - מלשון תעוב ושקץ

"יעקשו" - ענין עקום ומעוקל כמו ועם עקש תתפל (שמואל ב כב)

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וירושלים בעולה" - בונים בתי ירושלים בממון של עולה מעושק ואונאה

"בונה ציון" - כ"א בונה ביתו בציון בדמים כי שופכים דם אנשים לקחת עשרו לבנות בית

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ועל ה' ישענו" - עם היותם עושים כל המעשים הללו יעיזו פניהם להשען בה' לאמר הלא שכינתו בבה"מ ולכן לא תבוא עלינו רעה כי לא יחריב מקום משכנו

"בכסף יקסומו" - ע"פ הכסף קוסמים לבשר שלום הנותן

"במחיר יורו" - ע"פ המחיר מורים את ההוראה כרצון הנותן

"וכהניה" - על הכהן להורות כמ"ש כי שפתי כהן וגו' ותורה יבקשו מפיהו (מלאכי ב)

"בשוחד ישפטו" - ע"פ השוחד שופטים לזכות את הנותן את השוחד 

מצודת ציון

"במחיר" - ענינו דמי ערך השוי וכן יקנה מקנה במחיר (מלכים א' י)

"יורו" - מלשון הוראה ולמוד

"ישענו" - מלשון השענה ובטחון

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לבמות יער" - יהיה דומה לבמות יער ר"ל הרבה גלים ודגורין ימצא שם כמספר הבמות המצויות ביער והם תחתית האילנות שעל השרשים הנשארים אחר קציצת האילנות והמה דומות בגבהן לבמות

"עיין תהיה" - תהיה מלאה מגלי אבנים מהמפלת הבניינים

"שדה תחרש" - האויב יחריבה ותהיה נחרשת כשדה

"בגללכם" - בעבור עוונותיכם 

מצודת ציון

"בגללכם" - בעבורכם וכן בגלל יוסף (בראשית לט)

"שדה" - כשדה

"עיין" - כמו עיים במ"ם וכן לקץ הימין (דנייאל יב)ועיים הוא גלי אבנים וכן לעיי השדה (לעיל א)

"לבמות" - מלשון במה