מצודות על מיכה ב


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"לאל" - ענין כח ואומץ כמו יש לאל ידי (בראשית לא

מצודת דוד

"באור הבקר" - מיד כשיאיר הבוקר ימהרו לעשות מחשבתם כי יש הכח בידם לעשות מה שרוצים כי לא ימצא מי מוחה בידם

"הוי חושבי און" - יש להתאונן על אלו אשר בלילה עודם על משכבותם חושבים לעשות און ובזה פועלים רע כי אינה מחשבה לבד כי באה לידי מעשה

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ונשאו" - לקחו כמו ישא ברכה (תהלים כד

מצודת דוד

"ואיש ונחלתו" - הוא כפל ענין במ"ש

"ועשקו גבר וביתו" - עושקים האיש עם ביתו כי כשבעל הבית עומד נגדו רודהו ומכהו ועושק א"כ את הגוף ואת הממון

"וחמדו שדות" - וכאשר יחמדו שדות אחרים עומדים עליהם וגוזלים מהם וכאשר יחמדו בתי רעיהם ילקחום לעצמם כי אין משפט ואין מוחה

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"תמישו" - ענין הסרה כמו לא ימיש עמוד הענן (שמות יג)

"רומה" - מלשון התרוממות 

מצודת דוד

"ולא תלכו רומה" - לא תלכו ברוממות וקומה זקופה כי העת תהיה עת רעה

"אשר לא תמישו" - לא תוכלו להסיר צוארותיכם מעול הרעה ההיא

"על המשפחה הזאת" - קרא כל ישראל בשם משפחה וכן על כל המשפחה וגו' (עמוס ג)

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ישא" - ענין הרמת קול

"ונהה נהי נהיה" - ענינו קינה ויללה כמו אשא בכי ונהי (ירמיהו ט) שדוד נשדונו 

מצודת דוד

"איך ימיש לי" - איך יסיר אלי להשיב לנו שדותינו אשר יחלק אל העכו"ם לתת לו לנחלה וכאומר איך אפשר שיוחזר לנו מה שלקחו העכו"ם

"חלק עמי ימיר" - אחוזת נחלת עמי ימיר האל באדון אחר הוא העכו"ם

"אמר שדוד נשדנו" - ר"ל כן יאמר בקינתו הנה נעשינו שדודים ונעשקים

"ישא עליכם משל" - ר"ל הממשיל משלים ישא משל על הרעות הקורות

"ונהה נהי נהיה" - הנוהה ר"ל המקונן יקונן קינה - מלשון שדידה ועושק

"חלק" - אחוזת נחלה כמו חלקת יואב (שמואל ב יד)

"ימיר" - מלשון תמורה וחלוף

"ימיש" - ענין הסרה

"לשובב" - מלשון השבה

}}

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"חבל" - מלשון קו המדה 

מצודת דוד

"לכן" - מוסב למעלה לומר הואיל וכן עשית לעשוק גבר וביתו לכן לא יהיה לך משליך וגו' ר"ל לא יהיה מי מזרעך שיקח חלק בארץ בתוך קהל ה' כשיקחו הם בשובם לארץ ואמר משליך חבל בגורל כי הדרך הוא כשחולקים קרקע בגורל משליכים חבל בארץ למדוד בה את החלקים

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"תטיפו יטיפון" - הוא מלשון נטיפה והזלה והושאל בענין הדבור של נבואה וכן והטף אל דרום (יחזקאל כא)

"יסג" - מלשון השגה וקרוב ועם היא בסמ"ך וכן ותסג ולא תפליט (לקמן ו)

"רוח" - רצון

"מעלליו" - מעשיו 

מצודת דוד

"אל תטיפו יטיפון" - אתם הנביאים המתנבאים אל תנבאו להם כי כאשר לא יטיפו לאלה לא ישיג כלימות כי רגילים הם להכלים את המתנבאים להם

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אם אלה מעלליו" - וכי דרכו לעשות רעה עם הבריות

"הלא דברי ייטיבו" - באמת דברי מטיבים המה עם ההולך בדרך ישר

"האמור בית יעקב" - בה"א התימה ור"ל וכי יוכל בית יעקב לומר ואף אם יאמרו וכי אמת כן הוא וכי קצר רצון ה' לבל יוכל למלאותו להיטיב למי שירצה

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ואתמול" - ענינו כמו אתמול בחול"ם וכן כי ערוך מאתמול תפתה (ישעיהו ל)

"ממול" - מנגד

"שלמה" - מלבוש

"אדר" - מלבוש יקר כמו ויעבר אדרתו (יונה ג)

"תפשיטון" - ענין הסרת המלבוש 

מצודת דוד

"מעוברים בטח" - מן האנשים העוברים בטח תהפכו לעשותם שובי מלחמה כי תגזלו כל אשר להם כאלו ברחו ושבו מן המלחמה והניחו הכל להקל מעליהם המשא

"ממול שלמה" - ר"ל אם תראו מי לבוש שלמה חשובה תעמדו ממול השלמה לתת בו עיניכם ותפשיטון ממנו את השלמה החשובה

"ואתמול עמי" - אבל עמי זה יום אתמול ר"ל לא עברו עדיין ימים רבים ולא תוכלו א"כ להכחיש הדבר אשר הם קמים לאויב איש על אחיו

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"עולליה" - בניה הקטנים

"הדרי" - מלשון הדר ויופי ועל העושר יאמר 

מצודת דוד

"מעל עולליה וגו'" - ר"ל הדר העושר שהשפעתי לה לקשט עולליה הנה תפשיטו מעליהם לקחת לעצמיכם עד עולם מבלי חזרה

"תגרשון מבית תענוגיה" - גוזלים בתי חמד ומגרשין הנשים כל אחת מביתה אשר ישבה ומתענגת בה כדרך אשה חשובה לשבת בית להתענג בצל ביתה

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"המנוחה" - מקום מנוח ר"ל נחלה

"תחבל וחבל" - מלשון חבלה והשחתה

"נמרץ" - ענין חוזק כמו קללה נמרצת (מלכים א' ב) 

מצודת דוד

"וחבל נמרץ" - ההשחתה תהיה חזקה מאד עד שלא ישאר שארית

"בעבור טמאה" - בעבור שטמאתם את הארץ לעשות בה מעשים כאלה לכן היא תחבל ותשחית אתכם ותהיו כלים בה

"כי לא זאת המנוחה" - ר"ל לא על דרך זה נתתי לכם את הארץ לנחלת מנוחה

"קומו ולכו" - לכן קומו מארצי ולכו לכם בגולה

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"לו" - ענינו כמו אם וכן לו חיה רעה (יחזקאל יד)

"אטיף" - הושאל בענין הדבור של נבואה 

מצודת דוד

"והיה מטיף" - איש כזה היה מקובל להם לנביא כי מאד היו שומעים אליו ולא כן ישמעו דברי נביא אמיתי ומוסב למקרא שלפניו לומר א"כ מהדין הוא שילכו גולה מארצי

"לו איש" - אם מצאו איש שהולך אחר דברי הרוח והבל ומכזב לומר שקר היה אומר אנבא לך לשתות יין ושכר

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"בצרה" - בלשון שאלה אמר על דיר הצאן שהיא להם למבצר

"הדברו" - ענין הנהגה וכן ורעו כבשים כדברם (ישעיהו ה)

"תהימנה" - מלשון המיה ושאון 

מצודת דוד

"תהימנה" - קול המייה תהיה נשמע בארצם מרוב בני אדם

"כעדר" - כמו העדר הנתונה במקום מנהגו הוא דיר הצאן כן יהיו כל ישראל נאספים בארצם

"קבץ וגו'" - כפל הדבר במ"ש

"יחד" - את כולם יחד אשים אותם בארצי כצאן הנתונה בגדרות הצאן שהוא להם למבצר ולמעוז

"אסוף אאסוף" - עתה חזר לנחמם ואמר אולם לא לעולם אקצוף כי באחרית הימים אאסוף כל בית יעקב ממקום גלותם

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"הפורץ" - מלשון פרצה ושבירה 

מצודת דוד

"ויעבור מלכם לפניהם" - בשובם יעבור לפניהם מלכם הוא מלך המשיח וה' יעבור בראש כולם כי אז יחזיר גם הוא שכינתו לציון

"פרצו" - שבי הגולה יפרצו גם הם את הגדרות והמשוכות ויעבורו בפרצה כאלו היה שער ודרך בו יצאו מן הגולה ר"ל הם יוסיפו אומץ ליישר לבותם לפתוח בתשובה ובזכות זה יצאו מן הגולה

"עלה הפורץ" - עד לא יעלו הם יעלה לפניהם מי שיפרוץ גדרות סירים ומסוכת חדק ליישר את הדרך ועל אליהו הנביא יאמר שהוא יבוא קודם הגאולה ליישר לבות ישראל לאביהם שבשמים להיות מבוא אל הגאולה וכמ"ש הנה אנכי שולח לכם את אליה הנביא וגו' והשיב לב אבות וגו' (מלאכי ג)