מצודות על ישעיהו סב יא


מצודת דוד

"ופעולתו" - שכר הפעולה שעליו לפרוע הוא לפניו ומוכן לתתו והוא כפול במ"ש

"ישעך בא" - ר"ל בא תשועתך

"שכרו" - גמול השכר שעליו לשלם לישראל הנה מוכן אתו

"השמיע" - שבא זמן הגאולה