מצודות על ישעיהו סא ג

<< מצודות על ישעיהו • פרק סא >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • 


מצודת דוד

"מטע ה'" - אשר ה' נטע אותם להתפאר בהם

"שמן ששון" - כי לפעמים מושחים בשמן לרפאות המכה לכן אמר שמן ששון העשוי להתענג

"מעטה תהלה" - עטיפת שבח והלול במקום רוח כהה וחשיכה

"וקורא להם" - כי אם יקרא אותם אילי הצדק כי יהיו גדולים כמעשה הצדק

"לשום וגו'" - לשום דבר לאבלי ציון וחוזר ומפרש מהו ואמר לתת להם פאר במקום האפר שהיו מתפלשין בו בזמן האבל

מצודת ציון

"מעטה" - ענין עטיפה כמו כבגד יעטה (תהלים קט)

"תהלה" - מלשון הלול ושבח

"כהה" - ענין עכירות וחושך כמו כהה הנגע (ויקרא יג)

"אילי" - שם אילן גדול ויפה כמו מאילים אשר חמדתם (לעיל ב)

"מטע" - מלשון נטיעה