מצודות על ישעיהו סא א

<< מצודות על ישעיהו • פרק סא >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • 


מצודת דוד

"לקרוא" - לנבואת על שבויי ישראל שיצאו לחפשי

"ולאסורים" - לנבאות על האסורים בגולה שיפתח מאסרם וילקחו מן הגלות

"יען" - בעבור כי ה' משח אותי לבשר את הענוים ושלחני לעשות תחבושת לנשברי לב ר"ל לנבאות נחמה להמצטערים על איחור הגאולה

"רוח וגו'" - רוח נבואה מה' היתה עלי ר"ל כל התנחומין שאני אומר לא מלבי המה כי אם בדבר ה'

מצודת ציון

"יען" - בעבור

"משח" - ענין גדולה וכן למשיחו לכורש (לעיל מה)

"לחבוש" - ענין כריכת המטלית על השבר כמו ולנשברת לא חבשתם (יחזקאל לד)

"דרור" - חפשי וחירות כמו וקראתם דרור (ויקרא כה)

"פקח" - ענין פתיחה כמו פקוח אזנים (לעיל מח)

"קוח" - מלשון לקיחה