מצודות על ירמיהו מ א

<< מצודות על ירמיהו • פרק מ >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • 


מצודת דוד

"בקחתו אותו" - בעת שלקח אותו מבין הגולים והוא היה אסור בתוך כל גלות וגו'

"אחר שלח אותו וגו' מן הרמה" - כי כשצוה נבוזראדן להוציאו מחצר המטרה ישב בתוך העם כמ"ש למעלה וכשחזרו אנשי כשדים לקחת את העם בשבי להוליכם גולה בבלה לקחו גם את ירמיהו עמהם והביאו את כולם אל העיר רמה כשהם אסורים באזקים ומשם שלחו נבוזראדן כמ"ש בענין

"הדבר אשר היה וגו'" - הוא הדבר הנאמר אחרי הספורים ויהי מקץ עשרת ימים ויהי דבר ה' אל (לקמן מ"ב) ולפי שהדבור היה להשיב על שאלת השרים בדבר ההליכה למצרים לזה הקדים לומר שירמיהוו היה נמצא עמהן ולא הלך גולה לבבל עם כי אסרוהו עם הגולים כמ"ש בענין כי חזר נבוזראדן והתירו ובא אל גדליהו וגם הקדים לספר הסיבה אשר בעבורה רצו ללכת למצרים ולזה שאלו מירמיהו לשאול פי ה' ואח"ז אמר מה השיב המקום ע"ז

מצודת ציון

"הרמה" - שם עיר

"אסור" - קשור

"באזקים" - בשלשלאות כמו לאסור מלכיהם בזיקים (תהלים קמט)